Το επικαιροποιημένο Μνημόνιο!


Στη δημοσιότητα το επικαιροποιημένο Μνημόνιο

Τα επικαιροποιημένα κείμενα του Μνημονίου Συνεννόησης και του Μνημονίου Οικονομικής και Χρηματοπιστωτικής Πολιτικής τα οποία περιγράφουν τις δημοσιονομικές και διαρθρωτικές παρεμβάσεις για την επίτευξη των στόχων του Προϋπολογισμού του 2011, δημοσίευσε το Υπουργείο Οικονομικών.

Στο επικαιροποιημένο Μνημόνιο αναφέρονται τα εξής:

Παρά τις υφιστάμενες προκλήσεις, η δημοσιονομική πολιτική της κυβέρνησης παραμένει προσηλωμένη στη μείωση του ελλείμματος της γενικής κυβέρνησης κάτω από το 3% του ΑΕΠ έως το 2014. Λόγω της αναθεώρησης των δημοσιονομικών στοιχείων για το 2009, απαιτείται μεγαλύτερη συνολική προσαρμογή για την επίτευξη του μεσοπρόθεσμου στόχου για το έλλειμμα της γενικής κυβέρνησης.

Για το 2010, η κυβέρνηση στοχεύει στην επίτευξη των δημοσιονομικών στόχων σε ταμειακή βάση σύμφωνα με το πρόγραμμα. Αναμένουμε μια απόκλιση περίπου 4 δις ευρώ στα έσοδα λόγω της ύφεσης και της υφιστάμενης αδυναμίας στην είσπραξη φόρων. Παρόλα αυτά, αναμένουμε ότι αυτή η απόκλιση θα αντισταθμιστεί πλήρως από τη μεγαλύτερη μείωση των δαπανών σε σύγκριση με το όριο των δαπανών που έχει προβλεφθεί στο πρόγραμμα του Μαΐου, μειώνοντας παράλληλα τις ληξιπρόθεσμες οφειλές που έχουν συσσωρευτεί μέσα στο έτος. Παρόλα αυτά, αυτό δεν διασφαλίζει την επίτευξη του στόχου για το έλλειμμα σε όρους ESA95, ο οποίος, σε αντίθεση με τον στόχο σε ταμειακή βάση, περιλαμβάνει τώρα τα ελλείμματα των δημοσίων επιχειρήσεων, ληξιπρόθεσμες οφειλές και πληθώρα άλλων προσαρμογών από ταμειακή σε δημοσιονομική βάση. Κατά συνέπεια, σε όρους ESA95 αναμένουμε το έλλειμμα να υποχωρήσει σε 9½ % του ΑΕΠ. Σε κάθε περίπτωση, η συνολική μείωση του ελλείμματος κατά 6% του ΑΕΠ το 2010 παραμένει πρωτοφανής για την Ελλάδα, και είναι μεγαλύτερη από τον αρχικό στόχο.

Για το 2011, η δημοσιονομική πολιτική της κυβέρνησης στοχεύει στην επίτευξη του στόχου του προγράμματος για το έλλειμμα της γενικής κυβέρνησης ύψους 17 δις ευρώ. Αυτό αναλογεί σε έλλειμμα της τάξεως του 7½ % του ΑΕΠ. Η επίτευξη αυτού του στόχου θα συμβάλει στην ελαχιστοποίηση των αναγκών χρηματοδότησης, θα ενισχύσει την εμπιστοσύνη στο πρόγραμμα προσαρμογής της Ελλάδας και θα διευκολύνει την εκ νέου πρόσβαση στις αγορές. Για να αντισταθμιστούν κυκλικές και διαρθρωτικές επιπτώσεις στα έσοδα, και να μειωθεί το έλλειμμα, θα χρειαστεί περαιτέρω προσαρμογή της τάξης του 6¼ % του ΑΕΠ, η οποία θα επιτευχθεί από τη μεταφορά της επίπτωσης μέτρων που εφαρμόστηκαν το 2010, από την εφαρμογή μέτρων το 2011 όπως έχουν προσδιοριστεί στο πρόγραμμα του Μαΐου, και από νέα μέτρα (της τάξης του 2½% του ΑΕΠ, βλέπε παρακάτω). Ο κρατικός προϋπολογισμός θα διαμορφώσει ένα πρωτογενές έλλειμμα σε ταμειακή βάση, χωρίς τις εγγυήσεις, της τάξεως του 1¾ % του ΑΕΠ, ενώ τα έσοδα αναμένεται να ανέλθουν σε 26% του ΑΕΠ. Οι μεταβιβάσεις στους φορείς κοινωνικής ασφάλισης έχουν τεθεί με βάση την ανάγκη πλήρους χρηματοδότησης των επιδομάτων υγείας και κοινωνικής πρόνοιας και τη μείωση των πληρωτέων λογαριασμών. Τα μέτρα για τη βελτίωση της οικονομική διαχείρισης (βλέπε παρακάτω) θα συμβάλλουν στην αποφυγή συσσώρευσης νέων ληξιπρόθεσμων οφειλών, ενώ θα είμαστε και εμπρόθεσμοι στις επιστροφές φόρων. Οι ληξιπρόθεσμες οφειλές εφάπαξ προς δημόσιους υπαλλήλους που συνταξιοδοτούνται θα μειωθούν σταδιακά κατά τρόπο που να είναι σύμφωνος με το σχέδιο χρηματοδότησής μας.

Ο σχεδιασμός του δημοσιονομικού προγράμματος προσαρμογής για το 2011 στηρίζεται στην ανάγκη διασφάλισης της δικαιοσύνης, στήριξης της οικονομίας και βελτίωσης της αποτελεσματικότητας της κυβέρνησης. Για τη διασφάλιση της δικαιοσύνης, τα μέτρα προσαρμογής στοχεύουν σε εκείνους που μπορούν να επωμιστούν το βάρος ενώ υλοποιούνται συγκεκριμένες πρωτοβουλίες για τη στήριξη των ανέργων και των ευπαθών ομάδων του πληθυσμού. Για τη στήριξη της οικονομίας η χρήση νέων φορολογικών μέτρων έχει περιοριστεί προς όφελος της προώθησης πρωτοβουλιών για τη διεύρυνση της φορολογικής βάσης (αν και υπάρχουν μερικές διορθωτικές βελτιώσεις σε προγενέστερα φορολογικά μέτρα), και δίνεται ιδιαίτερη έμφαση στην κατάργηση αλόγιστων δαπανών του δημοσίου τομέα:

Πρωταρχική έμφαση έχει δοθεί στην αντιμετώπιση δύο βασικών διαρθρωτικών προβλημάτων, στις δαπάνες υγείας και στις δημόσιες επιχειρήσεις. Αυτές οι μεταρρυθμίσεις θα αποφέρουν μεγάλα οφέλη μεσοπρόθεσμα, αλλά θα έχουν αποτελέσματα ήδη από το 2011:

Μεταρρυθμίσεις στον τομέα της Υγείας (προβλεπόμενη εξοικονόμηση ½% του ΑΕΠ το 2011). Η Ελλάδα για μεγάλο χρονικό διάστημα πληρώνει υψηλότερη τιμή για τις υπηρεσίες υγείας που απολαμβάνει. Για να αντιμετωπιστεί αυτό, έχουν ήδη υλοποιηθεί μεταρρυθμίσεις το 2010, οι οποίες έχουν αρχίσει ήδη να αποδίδουν σημαντικά αποτελέσματα, κυρίως όσον αφορά τον τομέα των δαπανών για φάρμακα. Οι μεταρρυθμιστικές πρωτοβουλίες για το άμεσο μέλλον, που θα εφαρμοστούν σταδιακά το πρώτο μισό του 2011, ακολουθούν τρείς κατευθύνσεις: (i) στο χώρο των δαπανών για φάρμακα, επέκταση της ηλεκτρονικής συνταγογράφησης στα κύρια ταμεία κοινωνικής ασφάλισης (μέχρι το Μάρτιο του 2011), και διεύρυνση της αρνητικής λίστας των χορηγούμενων φαρμάκων, (ii) διοικητικές μεταρρυθμίσεις, που περιλαμβάνουν την εισαγωγή ηλεκτρονικής αρχειοθέτησης των ιατρικών παραπεμπτικών σε ιδιωτικά κέντρα (μέχρι το Μάρτιο του 2011), την ενοποίηση των πακέτων παροχών μεταξύ των διαφόρων ταμείων (Ιούνιο του 2011), την κεντρικοποίηση των προμηθειών σε κάποια από τα μεγαλύτερα ταμεία, και (iii) μειώσεις στις καθαρές λειτουργικές δαπάνες των νοσοκομείων, μέσω της πλήρους εφαρμογής και της αύξησης των συγχρηματοδοτήσεων, της ολοήμερης λειτουργίας των νοσοκομείων και μέσω μειώσεων στα αναλώσιμα και στις παρεχόμενες υπηρεσίες.

Μεταρρυθμίσεις στις δημόσιες επιχειρήσεις (προβλεπόμενη εξοικονόμηση ⅓% του ΑΕΠ το 2011)). Η κυβέρνηση πρόσφατα δημοσίευσε τους οικονομικούς λογαριασμούς των δημοσίων επιχειρήσεων, που δείχνουν ότι τα κόστη, και συγκεκριμένα οι μισθοί, δεν συμβαδίζουν με τους αντίστοιχους στον ιδιωτικό τομέα και τα διεθνή πρότυπα. Η χαμηλή κάλυψη του κόστους από τους χρήστες των υπηρεσιών και το υπερβάλλον προσωπικό συμβάλλουν περαιτέρω στην πραγματοποίηση ζημιών. Έχουμε ήδη σημειώσει πρόοδο ως προς τη βελτίωση των ισολογισμών των δημόσιων επιχειρήσεων το 2010 κυρίως μέσω μετατάξεων για τη μείωση της πλεονάζουσας απασχόλησης και μέσω μειώσεων στους μισθούς. Το 2011 θα συνεχίσουμε τη μείωση των υπερβολικών μισθών και την ανάκτηση του κόστους. Με νομοθεσία που θα τεθεί σε ισχύ το τέλος Φεβρουαρίου 2011 θα μειωθεί κατά μέσο όρο κατά 10% ο βασικός μισθός και θα περιοριστούν τα επιδόματα στο 10% του βασικού μισθού κατά μέσο όρο. Τα εισιτήρια θα αυξηθούν στα μέσα μαζικής μεταφοράς κατά τουλάχιστον 30% ώστε να βελτιωθεί η ανάκτηση κόστους. Επίσης, θα οριστικοποιήσουμε το σχέδιο αναδιάρθρωσης των ζημιογόνων σιδηροδρομικών επιχειρήσεων με στόχο την επίτευξη ισοσκελισμένων προϋπολογισμών το 2011. Όμως, αυτές οι δράσεις είναι μόνο η αρχή, και περαιτέρω δουλειά θα χρειαστεί, όπως περιγράφεται παρακάτω.

Πέρα από αυτές τις δύο σημαντικές μεταρρυθμίσεις, υπάρχει και μια σειρά άλλων πρωτοβουλιών που θα συμβάλουν στην υλοποίηση του στόχου της επιδιωκόμενης προσαρμογής:

Κατάργηση των μη παραγωγικών και μη στοχευμένων δαπανών (προβλεπόμενη εξοικονόμηση ⅓% του ΑΕΠ το 2011). Έχει ζητηθεί από τα υπουργεία και τους δημόσιους φορείς να μειώσουν τις δαπάνες τους κατά 5% στη βάση οδηγιών από το Υπουργείο Οικονομικών. Στον τομέα της δημόσιας απασχόλησης θα μειώσουμε περαιτέρω κατά τουλάχιστον 15% τις συμβάσεις ορισμένου χρόνου (στόχος που παρακολουθείται από τα Υπουργεία Εσωτερικών και Οικονομικών). Δύο δαπανηρά οριζόντια οικογενειακά επιδόματα θα δοθούν περισσότερο στοχευμένα σε όσους τα έχουν πραγματικά ανάγκη, όπως και το επίδομα θέρμανσης (το οποίο αποτελεί και αιτία φοροδιαφυγής) και το οικογενειακό επίδομα.

Καλύτερη διαχείριση και χρήση της δημόσιας περιουσίας, ειδικότερα αναφορικά με τη συλλογή φορολογικών απαιτήσεων (προβλεπόμενα έσοδα ¾ % του ΑΕΠ το 2011). Έχουν δημιουργηθεί ειδικές ομάδες δράσης για τη συλλογή τελών, προστίμων και ληξιπρόθεσμων οφειλών. Οι διαδικασίες για τη διευθέτηση φορολογικών διαφορών θα επιταχυνθούν, υποστηριζόμενες από το σχέδιο για την μεταρρύθμιση της φορολογικής διοίκησης (βλ. παρακάτω) όπως και τη μεταρρύθμιση των δικαστικών διαδικασιών. Επίσης, θα εξοικονομήσουμε πόρους από την ανανέωση τηλεπικοινωνιακών αδειών και μέσω της εκχώρησης δικαιωμάτων για τα αεροδρόμια.

Οι μεταρρυθμίσεις που είχαν προγραμματιστεί για το 2011 βρίσκονται ήδη σε πορεία υλοποίησης. Ειδικότερα, μέχρι το τέλος του έτους θα καταθέσουμε νομοσχέδιο για τη αλλαγή του ΦΠΑ (αύξηση του μειωμένου και του χαμηλού συντελεστή και διεύρυνση της βάσης, όπως είχε σχεδιαστεί, καθώς και κάποιες άλλες προσαρμογές των συντελεστών ΦΠΑ για ξενοδοχειακές υπηρεσίες και φαρμακευτικά προϊόντα). Θα μειώσουμε τις καθαρές μεταβιβάσεις προς την τοπική αυτοδιοίκηση προκειμένου να εξασφαλίσουμε την εξοικονόμηση πόρων ως αποτέλεσμα της μεταρρύθμισης του Καλλικράτη. Επίσης, θα συνεχίσουμε την εφαρμογή του κανόνα 1 προς 5 αναφορικά με τις προσλήψεις στο δημόσιο τομέα, ενώ οι μεταφορές προσωπικού μεταξύ φορέων του δημόσιου τομέα θα συνυπολογίζονται στην εφαρμογή αυτού του κανόνα.

Η κυβέρνηση θα προσδιορίσει τα υπόλοιπα μέτρα που είναι αναγκαία για την επίτευξη του στόχου του ελλείμματος για το 2014 στη μεσοπρόθεσμη έκθεση στρατηγικής για τον προϋπολογισμό το Μάρτιο. Οι τρέχουσες εκτιμήσεις υποδεικνύουν την ανάγκη προσδιορισμού σειράς πρόσθετων διαρθρωτικών μέτρων ύψους περίπου 5 τοις εκατό του ΑΕΠ που πρέπει να υλοποιηθούν την περίοδο 2012-14. Η έκθεση στρατηγικής θα πρέπει να συνοδεύεται από ένα προσχέδιο που θα συζητηθεί κατά τη διάρκεια της τρίτης αξιολόγησης και το οποίο θα προσδιορίζει ένα σχέδιο δράσης επί δεσμευτικού χρονοδιαγράμματος για την υλοποίηση των αναγκαίων δημοσιονομικών μεταρρυθμίσεων με στόχο την περιστολή του μεσοπρόθεσμου δημοσιονομικού ελλείμματος (η δημοσίευση της έκθεσης στρατηγικής τον Απρίλιο και το προσχέδιο θα αποτελέσουν διαρθρωτικό ορόσημο για το πρόγραμμα). Το σχέδιο θα περιλαμβάνει:

Σχέδια αναδιάρθρωσης για τις μεγάλες ή / και ζημιογόνες κρατικές επιχειρήσεις. Ο σχεδιασμός είναι να αρχίσει η εφαρμογή αυτών των σχεδίων στο δεύτερο τρίμηνο του 2011.

Το κλείσιμο των μη αναγκαίων φορέων του δημόσιου τομέα, όπως για παράδειγμα, λογαριασμών εκτός προϋπολογισμού που έχουν ξεπεράσει τον αρχικό τους σκοπό. Η εφαρμογή του σχεδίου θα αρχίσει το δεύτερο τρίμηνο του 2011.

Τη φορολογική μεταρρύθμιση για την απλούστευση και τη βελτίωση της αποτελεσματικότητας και της φορολογικής διοίκησης. Η σχετική νομοθεσία θα τεθεί σε ισχύ μέχρι το τέλος του 2011.

Μεταρρυθμίσεις στη δημόσια διοίκηση. Η λειτουργική αξιολόγηση η οποία θα αποτελέσει πηγή πληροφόρησης για αυτή την πτυχή του σχεδίου βρίσκεται σε πλήρη εξέλιξη. Οι μεταρρυθμίσεις θα εφαρμοστούν για πρώτη φορά στο πλαίσιο του προϋπολογισμού του 2012.

Το μισθολόγιο του δημοσίου, συμπεριλαμβανομένων διορθωτικών ενεργειών για το μέγεθος της απασχόλησης μέσω οικονομικά αποδοτικού τρόπου και της απλούστευσης του συστήματος αμοιβών του δημοσίου. Η εφαρμογή του σχεδίου θα αρχίσει από τα μέσα του 2011.

Μείωση των στρατιωτικών δαπανών, ιδίως μέσω της συγκράτησης των δαπανών για προμήθειες. Η εφαρμογή του σχεδίου θα αρχίσει με τον προϋπολογισμό του 2012, χωρίς να θίγεται το αξιόμαχο της εθνικής άμυνας.

Προκειμένου να ενισχυθεί η δημοσιονομική προσαρμογή, η κυβέρνηση εντείνει την προσπάθεια ενίσχυσης των δημοσιονομικών θεσμών:
Μεταρρυθμίσεις της διοίκησης φορολογικών εσόδων. Η βελτίωση της φορολογικής διοίκησης και η δικαιότερη κατανομή των φορολογικών βαρών παραμένει απαραίτητη προϋπόθεση για την εμπέδωση ενός αισθήματος δικαιοσύνης στο πλαίσιο του προγράμματος προσαρμογής. Οι ειδικές ομάδες δράσης έχουν ήδη συσταθεί (επιτυγχάνοντας σχετικό διαρθρωτικό ορόσημο για τα τέλη Σεπτεμβρίου), και έχουν καταρτίσει ένα σχέδιο κατά της φοροδιαφυγής. Πέρα από τα μέτρα για τη συλλογή ληξιπρόθεσμων οφειλών που προαναφέρθηκαν, οι άμεσες προτεραιότητες των θεσμικών παρεμβάσεων περιλαμβάνουν την εφαρμογή του σχεδίου καταπολέμησης της φοροδιαφυγής, την αντιμετώπιση των εμποδίων στην αποτελεσματική συλλογή φόρων, καθώς και το σχεδιασμό μεσοπρόθεσμων μεταρρυθμίσεων.

Σχέδιο αντιμετώπισης της φοροδιαφυγής. Με βάση το έργο των ομάδων δράσης, η κυβέρνηση θα ξεκινήσει το πρόγραμμα καταπολέμησης της φοροδιαφυγής τον Ιανουάριο του 2011, το οποίο θα περιλαμβάνει και εκστρατεία επικοινωνίας. Το σχέδιο θα περιλαμβάνει ποσοτικούς δείκτες απόδοσης για την εκπλήρωση των οποίων τα όργανα φορολογικής διοίκησης θα είναι υπόλογα. Πληροφορίες σχετικά με τα επιτεύγματα του προγράμματος θα δημοσιεύονται σε τακτά χρονικά διαστήματα.

Άρση εμποδίων για τη μεταρρύθμιση. Η νομοθεσία για την άρση των εμποδίων θα τεθεί σε ισχύ στα τέλη Φεβρουαρίου 2011, και προτείνουμε αυτό να αποτελέσει ένα νέο διαρθρωτικό ορόσημο για το πρόγραμμα. Η νομοθεσία θα: (i) επιταχύνει τις διοικητικές διαδικασίες επίλυσης φορολογικών διαφορών και τις διαδικασίες δικαστικών προσφυγών (ii) εξαλείψει τα εμπόδια στην άσκηση των βασικών λειτουργιών της φορολογικής διοίκησης (π.χ. κεντρικοποίηση των διαδικασιών κατάθεσης δηλώσεων και είσπραξης οφειλών, έμμεσες μέθοδοι ελέγχων, καθώς και επεξεργασία των επιστροφών φόρων) και θα (iii) θεσπίζει ένα πιο ευέλικτο σύστημα διαχείρισης ανθρωπίνων πόρων (συμπεριλαμβανομένης της επιτάχυνσης των διαδικασιών για απολύσεις και τη δίωξη σε περιπτώσεις παράβασης καθήκοντος).

Σχεδιασμός μεσοπρόθεσμων μεταρρυθμίσεων. Ως πρώτο βήμα, η κυβέρνηση θα διευρύνει το ρόλο της διευθύνουσας επιτροπής για την καταπολέμηση της φοροδιαφυγής προκειμένου να επιβλέπει τις μεσοπρόθεσμες μεταρρυθμίσεις και θα δημιουργήσει ειδικές ομάδες δράσης για κάθε βασική δράση της μεταρρύθμισης, με στόχο τη διαμόρφωση ενός σχεδίου έως τα τέλη Μαρτίου 2011.

Μεταρρυθμίσεις στη διαχείριση των δημόσιων οικονομικών. Η βελτίωση διαχείρισης των δημόσιων οικονομικών (ΔΔΟ) παραμένει αναγκαία για τη βελτίωση της εκτέλεσης του προϋπολογισμού και την εξάλειψη της σπατάλης. Μητρώα ανάληψης υποχρεώσεων έχουν εισαχθεί σε όλες τους φορείς της γενικής κυβέρνησης το Νοέμβριο και η κυβέρνηση άρχισε να δημοσιεύει μηνιαίες εκθέσεις σχετικά με τις δαπάνες σε ταμειακή βάση και τις ληξιπρόθεσμες οφειλές των φορέων της γενικής κυβέρνησης (και στις δύο περιπτώσεις επιτυγχάνοντας διαρθρωτικά ορόσημα του προγράμματος). Τα επόμενα βήματα στους τρεις πυλώνες του προγράμματός μεταρρυθμίσεών περιλαμβάνουν:

Ενίσχυση του ελέγχου των δαπανών. Θα διορίσουμε οικονομικούς επιθεωρητές σε όλα τα υπουργεία και σε όλους τους μεγάλους δημόσιους φορείς, που θα έχουν την ευθύνη πραγματοποίησης σωστών δημοσιονομικών ελέγχων (μέχρι τα τέλη Μαρτίου 2011). Προτείνουμε αυτό να αποτελέσει ένα νέο διαρθρωτικό ορόσημο του προγράμματος.

Αύξηση της διαφάνειας. Θα δημοσιεύουμε σε μηνιαία βάση ενοποιημένες εκθέσεις της γενικής κυβέρνησης για τα έσοδα, τις δαπάνες και τις πληρωμές εντός της γενικής κυβέρνησης για κάθε επιμέρους τομέα της (αρχής γενομένης το Μάρτιο 2011).

Βελτίωση της κατάρτισης του προϋπολογισμού. Με βάση την έκθεση στρατηγικής του Μαρτίου για τον προϋπολογισμό, θα ετοιμάσουμε μία πλήρη μεσοπρόθεσμη δημοσιονομική στρατηγική για την περίοδο 2012-2014 η οποία θα κατατεθεί στο κοινοβούλιο το Μάιο. Αυτή η στρατηγική θα περιλαμβάνει στόχους για τα ελλείμματα της γενικής κυβέρνησης και των επιμέρους τομέων της και θα παρέχει εκτιμήσεις για τα σχετικά μέτρα.

Αναμένουμε την ολοκλήρωση της συνταξιοδοτικής μεταρρύθμισης το 2011, με την πλήρη υλοποίηση των προβλεπόμενων εξοικονομήσεων. Η Εθνική Αναλογιστική Αρχή θα ολοκληρώσει την αξιολόγηση των επιπτώσεων της συνταξιοδοτικής μεταρρύθμισης του 2010 για τα κύρια συνταξιοδοτικά ταμεία μέχρι το τέλος του Δεκεμβρίου και για τα μεγαλύτερα επικουρικά συνταξιοδοτικά ταμεία μέχρι το τέλος του Μαρτίου (και προτείνουμε το διαθρωτικό ορόσημο του προγράμματος να μετακινηθεί στο τέλος Μαρτίου). Για να διασφαλίσουμε ότι τόσο τα κύρια όσο και τα επικουρικά συνταξιοδοτικά ταμεία είναι βιώσιμα (με την αύξηση της συνολικής συνταξιοδοτικής δαπάνης να περιορίζεται στις 2½ ποσοστιαίες μονάδες του ΑΕΠ για την περίοδο 2009-2060) έχουμε ήδη δεσμευθεί να προσαρμόσουμε τις παραμέτρους του κύριου συνταξιοδοτικού συστήματος εάν χρειαστεί και θα μεταρρυθμίσουμε σε ξεχωριστή βάση τα επικουρικά ταμεία και τα ταμεία πρόνοιας. Οι όποιες αναγκαίες προσαρμογές θα ολοκληρωθούν μέχρι το τέλος του Ιουνίου 2011 και θα υλοποιηθούν όχι αργότερα από το τέλος του 2011, σε διαβούλευση με τους ειδικούς από το Ταμείο, την Ευρωπαϊκή Επιτροπή και την ΕΚΤ, όπως προβλέπεται στο Ν. 3863.

Η χρηματοδότηση του προγράμματος παραμένει εναρμονισμένη με τις ανάγκες μας και υλοποιούμε μέτρα για τη διασφάλιση επιπρόσθετων πόρων. Πραγματοποιήσαμε επιτυχώς μηνιαίες δημοπρασίες για έντοκα γραμμάτια τριών και έξι μηνών με τις αποδόσεις να είναι βελτιωμένες σε σχέση με αυτές που είχαμε πριν από το πρόγραμμα και ανανεωμένο ενδιαφέρον από τους ξένους επενδυτές. Σκοπεύουμε να αυξήσουμε σταδιακά το μέγεθος και τη διάρκεια των εκδόσεων των εντόκων γραμματίων μας, ανάλογα με τις συνθήκες της αγοράς, και να εκδώσουμε ένα ομόλογο που να απευθύνεται στους απόδημους Έλληνες. Επιπρόσθετα, αναπτύσσουμε ένα αναλυτικό σχέδιο για την πώληση κάποιων κρατικών περιουσιακών στοιχείων.

capital

Καταχωρίσθηκε στὴν κατηγορία Άρθρα. Φυλάξτε τὸν μόνιμο σύνδεσμο στὰ ἀγαπημένα σας.

Ἀπαντῆστε

Συμπληρῶστε κατωτέρω τὰ στοιχεῖα σας ἢ πατῆστε σὲ ἕνα εἰκονίδιο γιὰ νὰ συνδεθῆτε.

Λογότυπος τοῦ WordPress.com

Σχολιάζετε χρησιμοποιῶντας τὸν λογαριασμό σας στὸ WordPress.com. Ἀποσυνδεθῆτε /  Ἀλλαγή )

Φωτογραφία Google

Σχολιάζετε χρησιμοποιῶντας τὸν λογαριασμό σας στὸ Google. Ἀποσυνδεθῆτε /  Ἀλλαγή )

Εἰκόνα Twitter

Σχολιάζετε χρησιμοποιῶντας τὸν λογαριασμό σας στὸ Twitter. Ἀποσυνδεθῆτε /  Ἀλλαγή )

Φωτογραφία στὸ Facebook

Σχολιάζετε χρησιμοποιῶντας τὸν λογαριασμό σας στὸ Facebook. Ἀποσυνδεθῆτε /  Ἀλλαγή )

Σύνδεση μὲ τὸ %s σὲ ἐξέλιξη...

Αὐτὸς ὁ ἱστότοπος χρησιμοποιεῖ τὸ Akismet γιὰ νὰ μειώσει τὰ ἀνεπιθύμητα μηνύματα. Μάθετε τί συμβαίνει μὲ τὰ δεδομένα τῶν σχολίων σας.