Σκέψεις και προτάσεις για ένα νέο πολίτευμα


Καμμία συζήτηση δεν μπορεί να γίνει για αναμόρφωση του πολιτεύματος, αλλαγές στο Σύνταγμα κλπ, αν πρώτα δεν λυθεί το ζήτημα του τρόπου διενέργειας των εκλογών. Πρέπει, σαν σύγχρονη δημοκρατία να βρούμε και να θέσουμε σε λειτουργία έναν ταχύ, ασφαλή και φτηνό τρόπο, ώστε να παίρνουμε αποφάσεις όλοι μαζί και άμεσα. Η τεχνολογία είναι ώριμη και μπορεί να λύσει εύκολα αυτό το πρόβλημα.

Το Δίκτυο Περικλής του Εθνικού Μετσοβείου Πολυτεχνείου είναι η λύση στο ζήτημα αυτό και πρέπει να τεθεί άμεσα σε πανελλαδική εφαρμογή χωρίς καμμία καθυστέρηση.

1. Εκλογές

Κάθε δήμος και κοινότητα εκλέγει έναν συγκεκριμένο αριθμό πολιτών. Ας τους ονομάσουμε Παραστάτες. Ο συνολικός αριθμός των Παραστατών που θα εκλεγούν δεν μπορεί να είναι κάτω από το 1/1000 του συνόλου των εκλογέων της επικρατείας. Ο αριθμός Παραστατών που εκλέγει κάθε δήμος είναι ανάλογος με τους εκλογείς-πολίτες του.

Σε κάθε δήμο και κοινότητα καταρτίζεται ένα ενιαίο και κοινό ψηφοδέλτιο στο οποίο μπορεί να συμμετέχει ως υποψήφιος Παραστάτης, οποιοσδήποτε πολίτης το επιθυμεί και έχει το δικαίωμα του εκλέγεσθαι.  Αν είναι άνδρας θα πρέπει να έχει υπηρετήσει την θητεία του ή να έχει νόμιμα απαλλαγεί από αυτή την υποχρέωση. Οι πολίτες μπορούν να “σταυρώσουν” στις εκλογές μέχρι Χ ονόματα υποψηφίων Παραστατών της επιλογής τους.

2. Γενική συνέλευση Παραστατών μετά τις εκλογές

Οι Παραστάτες συγκεντρώνονται σε κλειστό χώρο, σε γενική συνέλευση, όπου στην διάρκεια ενός 24ώρου πρέπει να συγκροτήσουν την Βουλή, την Κυβέρνηση και τα άλλα σώματα, χωρίς καμμία επαφή με τον έξω κόσμο. Κανείς δεν μπορεί να κατέχει δύο αξιώματα ταυτόχρονα. Τυχόν επιλογή του σε ένα τον αποκλείει από οτιδήποτε άλλο.

Ενας πολίτης μπορεί να εκλεγεί μέχρι και δύο συνεχόμενες φορές ως Παραστάτης. Ωστόσο κανείς πολίτης δεν μπορεί να πάρει το ίδιο αξίωμα δύο φορές στην διάρκεια της ζωής του. Ως αξιώματα εδώ νοούνται το μέλος σε κυβέρνηση, βουλή, και στα συμβούλια Δικαιοσύνης, Πολιτικής και Ελέγχου καθώς και στο ειδικό Συμβούλιο Κυβερνητικού Ελέγχου.

3. Η κυβέρνηση

[ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Το Σύνταγμα θα πρέπει να καθορίζει τον αριθμό και τις αρμοδιότητες των υπουργείων που δεν πρέπει να είναι κυμαινόμενος αλλά σταθερός]

Στην γενική συνέλευση των Παραστατών μπορεί κάθε Παραστάτης να θέσει υποψηφιότητα για την θέση ενός υπουργού, ενός συγκεκριμένου υπουργείου. Γίνεται μία τέτοια ξεχωριστή εκλογή για κάθε ξεχωριστό υπουργείο. Οσοι υποψήφιοι συγκεντρώσουν τα 2/1000 του συνόλου των Παραστατών, σε μία τέτοια εκλογή για ένα υπουργείο, μπαίνουν σε κληρωτίδα και με κλήρωση επιλέγεται ο υπουργός και οι υφυπουργοί, όσοι προβλέπονται από το Σύνταγμα για το υπουργείο εκείνο.

Επίσης, από αυτούς τους εκλεγμένους Παραστάτες για το υπουργείο αυτό, κληρώνονται ακόμη 5, ως ελεγκτικό σώμα του υπουργείου και συμπληρώνονται και με άλλους 6, πάλι με κλήρωση, που γίνεται στο τέλος όλων των επιλογών και των κληρώσεων, από το σύνολο των Παραστατών που δεν κατέλαβαν καμμία θέση σε κανένα όργανο. Ωστε να συγκροτηθεί 11-μελής επιτροπή ελέγχου και επίβλεψης των ενεργειών σε κάθε υπουργείο.

Με τον ίδιο τρόπο επιλογής υπουργού εκλέγεται ο πρωθυπουργός, ο αντιπρόεδρος της κυβέρνησης και το αντίστοιχο 11-μελές ελεγκτικό σώμα για το κάθε αξίωμα.

Τα 11-μελή σώματα ελέγχου συγκροτούν το ειδικό Συμβούλιο Κυβερνητικού Ελέγχου που θα συνεδριάζει σε τακτά χρονικά διαστήματα.

4. Η βουλή

Κάθε Παραστάτης μπορεί να θέσει υποψηφιότητα για βουλευτής στην γενική συνέλευση των Παραστατών. Οι βουλευτές, 301 στον αριθμό, επιλέγονται με κλήρωση, και μόνο από το σύνολο των Παραστατών που έθεσαν υποψηφιότητα για βουλευτές. Η βουλή έχει την συνήθη νομοθετική και κοινοβουλευτική αρμοδιότητα.

5. Το Συμβούλιο Δικαιοσύνης

Το Συμβούλιο Δικαιοσύνης έχει τον διπλάσιο αριθμό μελών από αυτό της βουλής και συγκροτείται με τον ίδιο τρόπο.

Το Συμβούλιο αυτό αξιολογεί τους δικαστές και τους εισαγγελείς και με βάση τις αξιολογήσεις αυτές προβαίνει στους διορισμούς των δικαστικών. Πριν από την έγκριση του διορισμού ο υποψήφιος δικαστικός καταθέτει και εξετάζεται αυτοπροσώπως στην ολομέλεια του Συμβουλίου. Για να εγκριθεί ένας διορισμός πρέπει να έχει την έγκριση των 2/3 του σώματος.

Το Συμβούλιο επίσης ελέγχει την ποιότητα των αποφάσεων όλων των δικαστηρίων καθώς και την υπηρεσιακή και λοιπή διαγωγή των δικαστικών. Ο έλεγχος γίνεται και αυτόβουλα αλλά και κατόπιν καταγγελιών, ακόμη και ανωνύμων.

Το Συμβούλιο της Δικαιοσύνης μελετάει και προτείνει τρόπους για την ταχύτερη και αποτελεσματικώτερη απόδοση της δικαιοσύνης με σχέδια νόμων προς την βουλή. Μεριμνά για τις ανάγκες στέγασης των δικαστηρίων και εισηγείται αναλόγως στο υπουργείο δικαιοσύνης και την κυβέρνηση.

Ελέγχει επίσης την ποιότητα της ποινικής και αστικής νομοθεσίας και εισηγείται τις πρέπουσες αλλαγές στην βουλή συντάσσοντας σχέδια νόμων.

Λειτουργεί και ως δικαστήριο και είναι το μόνο αρμόδιο να κρίνει υποθέσεις και προσφυγές ή διαιτησίες που έχουν να κάνουν με τις αμοιβές των δικαστικών.

6. Το Συμβούλιο Πολιτικής

Το Συμβούλιο Πολιτικής, έχει τουλάχιστον τριπλάσιο αριθμό μελών από την βουλή και συγκροτείται με τον ίδιο τρόπο όπως και η βουλή.

Το Συμβούλιο αυτό έχει την ευθύνη της χάραξης των κορμών και των αξόνων της εθνικής, οικονομικής, εκπαιδευτικής, αμυντικής, αγροτικής κλπ πολιτικής που θα ακολουθηθεί σε βάθος χρόνου καταστρώνοντας και επιβλέποντας 5-ετή, 10-ετή και 20-ετή πλάνα και σχεδιασμούς.

Για τον σκοπό της κατάρτισης αυτών των μακρόχρονων σχεδίων, διαμορφώνει προτάσεις που με την βοήθεια καθολικών ηλεκτρονικών δημοψηφισμάτων μετατρέπονται στους κύριους άξονες και στις κατευθυντήριες γραμμές τις οποίες πρέπει να ακολουθεί η κυβέρνηση και η βουλή πάνω στα κεντρικά και σημαντικά θέματα. Το Συμβούλιο συντάσσει και υποβάλλει τα αντίστοιχα σχέδια νόμου προς την βουλή.

Το Συμβούλιο επιβλέπει και αγρυπνεί για την εκτέλεση της πολιτικής που έχει χαραχτεί, από όλα τα υπεύθυνα εκτελεστικά σώματα.

Το Συμβούλιο αυτό επίσης αξιολογεί πατέντες και επιχειρηματικά πλάνα που υποβάλλουν οι πολίτες προς αυτό και αποφασίζει την χρηματοδότησή τους με γνώμονα πάντα την ανάπτυξη της τεχνολογίας και της εθνικής οικονομίας.

Στον απόλυτο έλεγχο του Συμβουλίου Πολιτικής βρίσκεται ο έλεγχος των πιστωτικών ιδρυμάτων και του νομίσματος (αν επιστρέψουμε στο εθνικό νόμισμα) καθώς και των χρηματαγορών στην χώρα μας.

7. Συμβούλιο Ελέγχου

Με κλήρωση, όπως και για το Συμβούλιο  Πολιτικής και τον ίδιο αριθμό μελών, συγκροτείται και το Ελεγκτικό Συμβούλιο, το οποίο καταγράφει τα περιουσιακά στοιχεία των μελών όλων των άλλων σωμάτων, καθώς και των μελών του Αρείου Πάγου, του Ελεγκτικού Συνεδρίου, του Συμβουλίου της Επικρατείας και κάθε διοίκησης δημοσίου οργανισμού, μέχρι και πρόσωπα τρίτου βαθμού συγγενείας. Μέχρι και τα παπούτσια που φορούν.

Στην λήξη της θητείας των σωμάτων ξαναγίνεται καταγραφή, έλεγχος και σύγκριση των περιουσιακών στοιχείων.

Το Συμβούλιο Ελέγχου έχει την εξουσία να ελέγξει την οικονομική κατάσταση, τα περιουσιακά στοιχεία και τις συναλλαγές κάθε δημοσίας αρχής, δημοσίου άρχοντα ή δημόσιου υπαλλήλου αλλά και κάθε φυσικού ή νομικού προσώπου που συναλλάσσεται με το δημόσιο, καθώς και κάθε φυσικού ή νομικού προσώπου που επιδοτείται με οποιονδήποτε τρόπο από το δημόσιο, δηλαδή ακόμη και ιδιωτικές επιχειρήσεις, και να ασκήσει διώξεις και αγωγές, χωρίς κανέναν περιορισμό στον έλεγχό του. Τις υποθέσεις αυτές τις δικάζει το Συμβούλιο Δικαιοσύνης.

Το Συμβούλιο αυτό μπορεί να ερευνήσει οποιοδήποτε οικονομικό ή άλλο στοιχείο, φυσικό ή νομικό πρόσωπο, και να ασκήσει ποινική δίωξη και αγωγή, χωρίς μεσολάβηση κανενός άλλου σώματος ή αρχής.

Το Συμβούλιο Ελέγχου καταργεί κάθε άλλη “ανεξάρτητη” αρχή, όπως την αρχή για το ξέπλυμα μαύρου χρήματος κλπ. Το Συμβούλιο δέχεται και εξετάζει κάθε αίτηση-καταγγελία πολίτη, ακόμη και ανώνυμη, που έχει να κάνει με οικονομικές συναλλαγές που μπορεί να ζημιώνουν το δημόσιο ή με μισθολογικές ανισότητες των δημοσίων υπαλλήλων ακόμη και σε σχέση με τις αμοιβές των δικαστικών λειτουργών.

Το Συμβούλιο Ελέγχου έχει την εξουσία να συγκροτήσει, μετά από κλήρωση, πολυμελή επιτροπή κληρωτών, δηλαδή τυχαίων, πολιτών, με συγκεκριμένη θητεία, και να τους καλέσει να ελέγξουν ένα φυσικό ή νομικό πρόσωπο ή μία υπόθεση ή ακόμη τα μέλη της κυβέρνησης της βουλής και των άλλων σωμάτων, και να του παραδώσουν το πόρισμά τους.

8. Ειδικά ζητήματα

Η θέση του προέδρου της δημοκρατίας καταργείται. Η θητεία όλων των σωμάτων είναι αυστηρά διετής. Ωστόσο μπορεί να γίνει ανάκληση όλων των αξιωμάτων και επανεκλογή αν το ζητήσει ένας ορισμένος αριθμός πολιτών. Δεν θεωρείται ότι η κυβέρνηση πρέπει να έχει την εμπιστοσύνη της βουλής.  Μπορεί να γίνει ανάκληση οποιουδήποτε μέλους μιας αρχής, αν επίσης το ζητήσει ένας αριθμός πολιτών.

Θραξ Αναρμόδιος

ΥΓ. Οι σκέψεις και οι προτάσεις μου δεν είναι οι καλύτερες.  Η δύναμη της δημοκρατίας βρίσκεται στο ότι αναγκάζει τους πολλούς να ξύσουν το κεφάλι τους και να πάρουν μέρος με τις δικές τους προτάσεις. Με αυτή την σκέψη, ότι δηλαδή οι δικές μου προτάσεις μπορεί να ξεκινήσουν μια συζήτηση, τις θέτω εδώ. Οχι ως τις τέλειες ή τις τελικές.

Καταχωρίσθηκε στὴν κατηγορία Άρθρα. Φυλάξτε τὸν μόνιμο σύνδεσμο στὰ ἀγαπημένα σας.

Μία ἀπάντηση στὸ Σκέψεις και προτάσεις για ένα νέο πολίτευμα

  1. Ὁ/ἡ Lefteris Gkinis γράφει:

    Σαν σκέψη καλή, αλλά δεν βλε΄πω πρόταση για τον αριθμό των υπουργείων αλλά και δεν βλεπω πουθενά την αποκέντρωση.
    Αντίθετα παρατηρώ ΞΑΝΑ συγκέντρωση εξουσιών σε μοναδικά πρόσωπα…

    Μοῦ ἀρέσει

Ἀπαντῆστε

Συμπληρῶστε κατωτέρω τὰ στοιχεῖα σας ἢ πατῆστε σὲ ἕνα εἰκονίδιο γιὰ νὰ συνδεθῆτε.

Λογότυπος τοῦ WordPress.com

Σχολιάζετε χρησιμοποιῶντας τὸν λογαριασμό σας στὸ WordPress.com. Ἀποσυνδεθῆτε /  Ἀλλαγή )

Φωτογραφία Google

Σχολιάζετε χρησιμοποιῶντας τὸν λογαριασμό σας στὸ Google. Ἀποσυνδεθῆτε /  Ἀλλαγή )

Εἰκόνα Twitter

Σχολιάζετε χρησιμοποιῶντας τὸν λογαριασμό σας στὸ Twitter. Ἀποσυνδεθῆτε /  Ἀλλαγή )

Φωτογραφία στὸ Facebook

Σχολιάζετε χρησιμοποιῶντας τὸν λογαριασμό σας στὸ Facebook. Ἀποσυνδεθῆτε /  Ἀλλαγή )

Σύνδεση μὲ τὸ %s σὲ ἐξέλιξη...

Αὐτὸς ὁ ἱστότοπος χρησιμοποιεῖ τὸ Akismet γιὰ νὰ μειώσει τὰ ἀνεπιθύμητα μηνύματα. Μάθετε τί συμβαίνει μὲ τὰ δεδομένα τῶν σχολίων σας.