Ποιός είναι αυτός ο πιτσιρικάς που θα διαχειστεί τα 50 δις ρε παιδιά;


Μέγα θέμα με τον 31χρονο Αρμένιο,  που επέλεξε η κυβέρνηση ως σύμβουλο αποκρατικοποιήσεων.
Το όνομά του και την εταιρεία του συγκρατήστε τα! Θα ακούγονται πολύ από δω και πέρα.
Στη συνέχεια σας παραθέτουμε όλα τα στοιχεία για να καταλάβετε τι συμβαίνει, αλλά νωρίτερα, θα σας παρουσιάσουμε τον ίδιο:
Λέγεται Chris Uregian και η εταιρεία-φάντασμα CC&C ADVISORS LTD.
Ο σύμβουλος λοιπόν, που θα παίξει με 50 δισεκατομμύρια είναι αυτός:

Ερώτηση κατέθεσε ο Βουλευτής Εύβοιας της Ν.Δ. Κώστας Μαρκόπουλος, προς τους Υπουργούς Οικονομικών, Οικονομίας, Ανταγωνιστικότητας & Ναυτιλίας, Εργασίας & Κοινωνικής Ασφάλισης, με την οποία αναφέρει τα εξής: « Με βάση την απόφαση της Διυπουργικής Επιτροπής Αναδιαρθρώσεων & Αποκρατικοποιήσεων υπ’ αριθ. 165/26.02.2011, εξουσιοδοτήθηκε ο Υπουργός Οικονομικών, για λογαριασμό του Ελληνικού Δημοσίου, να υπογράψει σύμβαση με την εταιρεία CC&C Advisors Ltd, με έδρα το Λονδίνο. Σύμφωνα με την απόφαση, το Σχέδιο Σύμβασης που επισυνάπτετο σε αυτήν, εγκρίθηκε με την ίδια απόφαση και το εν λόγω έργο αφορά «την παροχή χρηματοοικονομικών υπηρεσιών σχετικά με το σχεδιασμό, παρακολούθηση, συντονισμό και υλοποίηση του προγράμματος αναδιαρθρώσεων και αποκρατικοποιήσεων της Ελληνικής Κυβέρνησης».

Πέραν των ως άνω αναφερόμενων συγκεκριμένων αποφάσεων, που εμπεριέχονται στην σχετική απόφαση της Διυπουργικής Επιτροπής και η οποία έχει αναρτηθεί στο διαδικτυακό τόπο της κυβέρνησης στις 11/03/2011, δεν υπάρχει το σχετικό επισυναπτόμενο σχέδιο σύμβασης, αλλά ούτε και κάποια αναφορά σχετικά με τις διαδικασίες που ακολουθήθηκαν ή τις ενέργειες που προηγήθηκαν από πλευράς της κυβέρνησης προκειμένου να διασφαλιστεί το δημόσιο συμφέρον, πριν ληφθεί η σχετική απόφαση. Μάλιστα, σύμφωνα με σχετική βάση δεδομένων του Ηνωμένου Βασιλείου, η εταιρεία CC&C Advisors Ltd συστάθηκε στις 14 Δεκεμβρίου, 2010 και προφανώς δεν υπάρχουν οικονομικά στοιχεία αξιολόγησης των εργασιών της.

Με βάση τα παραπάνω δεδομένα,

Ερωτάται ο κ. Υπουργός

1. Γιατί δεν αναρτήθηκε στο «Διαύγεια», ως επισυναπτόμενο, η σχετική σύμβαση με την εταιρεία CC&C Advisors Ltd, που εγκρίθηκε με βάση τη σχετική απόφαση 165/26.02.2011; Παρακαλώ για την κατάθεση του σχετικού εγγράφου της σύμβασης, καθώς και κάθε άλλου επίσημου εγγράφου (αλληλογραφία, πρακτικά συζητήσεων, e-mail κ.ο.κ.) που υπήρξε σε σχέση με την εν λόγω συνεργασία.

2. Από πλευράς της Ελληνικής Κυβέρνησης, ποιο νομικό γραφείο χειρίστηκε την υπόθεση; Ποιοι κυβερνητικοί παράγοντες ενεπλάκησαν στις διαπραγματεύσεις ή/και συζητήσεις που προηγήθηκαν της απόφασης έγκρισης της σύμβασης;

3. Με βάση ποια κριτήρια επελέγη η συγκεκριμένη εταιρεία; Ποια ακριβώς είναι η σχετική με το αντικείμενο εμπειρία της εταιρείας αυτής; Με δεδομένο ότι η εταιρεία ιδρύθηκε στις 14 Δεκεμβρίου, 2010, πως είναι δυνατόν να υπάρχει η απαραίτητη εμπειρία στο νομικό αυτό πρόσωπο; Ποιοι είναι οι ιδιοκτήτες της εταιρείας αυτής και ποια φυσικά πρόσωπα συμμετέχουν ή πρόκειται να συμμετέχουν στην παροχή των συγκεκριμένων υπηρεσιών; Παρακαλώ καταθέστε τα έγγραφα που πιστοποιούν την εμπειρία της εταιρείας, καθώς και τα βιογραφικά σημειώματα των συμμετεχόντων.

ΕΛΛΗΝΙΚΗ _ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΔΙΥΠΟΥΡΓΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΝΑΔΙΑΡΘΡΩΣΕΩΝ & ΑΠΟΚΡΑΤΙΚΟΠΟΙΗΣΕΩΝ

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ 165/ 26.02.2011

Η Διυπουργική Επιτροπή Αναδιαρθρώσεων και Αποκρατικοποιήσεων, αποτελούμενη από τους Υπουργούς Οικονομικών, Οικονομίας, Ανταγωνιστικότητας & Ναυτιλίας και Εργασίας & Κοινωνικής Ασφάλισης κατά τη συνεδρίασή της την 26.02.2011 με θέμα την κάλυψη αναγκών παροχής συμβουλευτικών υπηρεσιών σε θέματα αποκρατικοποιήσεων.

Αφού έλαβε υπόψη:

1. Τις διατάξεις του Ν. 3049/2002 «Αποκρατικοποίηση επιχειρήσεων του δημοσίου και

άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ Α΄ 212).

2. Τις διατάξεις του Ν. 3861/2010 «Ενίσχυση της διαφάνειας με την υποχρεωτική ανάρτηση νόμων και πράξεων των κυβερνητικών, διοικητικών και αυτοδιοικητικών οργάνων στο διαδίκτυο «Πρόγραμμα διαύγεια» και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ Α΄ 112).

3. Τις διατάξεις του άρθρου 48 του N. 3871/2010 «Δημοσιονομική Διαχείριση και Ευθύνη»

(ΦΕΚ Α΄ 141).

4. Τις διατάξεις του άρθρου 29Α του Ν. 1558/1985, όπως το άρθρο αυτό προστέθηκε με το

άρθρο 27 του Ν. 2081/1992 (ΦΕΚ Α΄ 154), αντικαταστάθηκε από το άρθρο 1 παρ. 2α του

Ν. 2469/1997 (ΦΕΚ Α΄ 38) και κωδικοποιήθηκε με το άρθρο 90 του Π 63/2005

“Κωδικοποίηση της νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα” (ΦΕΚ

Α΄ 98), καθώς και το γεγονός ότι η δαπάνη που απορρέει από την παρούσα απόφαση

βαρύνει τον Κρατικό Προϋπολογισμό.

5. Το γεγονός ότι βρίσκεται σε πλήρη εξέλιξη το πρόγραμμα αναδιαρθρώσεων και

αποκρατικοποιήσεων της Ελληνικής Κυβέρνησης, για την υποστήριξη και υλοποίηση του

οποίου είναι αναγκαία η πρόσληψη χρηματοοικονομικού συμβούλου εξειδικευμένου

στην παροχή υπηρεσιών τέτοιας φύσεως.

6. Τη σχετική εισήγηση του Υπουργού Οικονομικών.

Α π ο φ ά σ ι σ ε

1. Την ανάθεση στην εταιρεία CC&C ADVISORS LTD με έδρα το Λονδίνο του έργου της

παροχής χρηματοοικονομικών υπηρεσιών σχετικά με το σχεδιασμό, παρακολούθηση,

συντονισμό και υλοποίηση του προγράμματος αναδιαρθρώσεων και

αποκρατικοποιήσεων της Ελληνικής Κυβέρνησης.

2. Την έγκριση του συνημμένου στην παρούσα απόφαση σχεδίου σύμβασης με τον

ανωτέρω σύμβουλο και την υπογραφή του από τον Υπουργό Οικονομικών για

λογαριασμό του Ελληνικού Δημοσίου.

Αθήνα, 26 Φεβρουαρίου 2011

Τα μέλη της Διυπουργικής Επιτροπής Αναδιαρθρώσεων και Αποκρατικοποιήσεων

ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

Γ. ΠΑΠΑΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ

ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ, ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ & ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ

Μ. ΧΡΥΣΟΧΟΪΔΗΣ

ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ

Λ. ΚΑΤΣΕΛΗ

taxalia

Καταχωρίσθηκε στὴν κατηγορία Άρθρα. Φυλάξτε τὸν μόνιμο σύνδεσμο στὰ ἀγαπημένα σας.

Μία ἀπάντηση στὸ Ποιός είναι αυτός ο πιτσιρικάς που θα διαχειστεί τα 50 δις ρε παιδιά;

  1. Ὁ/ἡ ΑΝΩΝΥΜΟΣ γράφει:

    ΝΤΡΟΠΗ ΤΟΥΣ ΠΟΥ ΚΟΡΟΙΔΕΥΟΥΝ ΑΚΟΜΗ ΤΟΝ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΛΑo.ΣΠΟΥΔΑΣΑΝ ΣΤΑ ΚΑΛΥΤΕΡΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑ ΓΙΑ ΝΑ ΜΑΣ ΚΟΡΟΙΔΕΥΟΥΝ?ΑΙΣΧΟΣ

    Μοῦ ἀρέσει

Ἀπαντῆστε

Συμπληρῶστε κατωτέρω τὰ στοιχεῖα σας ἢ πατῆστε σὲ ἕνα εἰκονίδιο γιὰ νὰ συνδεθῆτε.

Λογότυπος τοῦ WordPress.com

Σχολιάζετε χρησιμοποιῶντας τὸν λογαριασμό σας στὸ WordPress.com. Ἀποσυνδεθῆτε /  Ἀλλαγή )

Φωτογραφία Google

Σχολιάζετε χρησιμοποιῶντας τὸν λογαριασμό σας στὸ Google. Ἀποσυνδεθῆτε /  Ἀλλαγή )

Εἰκόνα Twitter

Σχολιάζετε χρησιμοποιῶντας τὸν λογαριασμό σας στὸ Twitter. Ἀποσυνδεθῆτε /  Ἀλλαγή )

Φωτογραφία στὸ Facebook

Σχολιάζετε χρησιμοποιῶντας τὸν λογαριασμό σας στὸ Facebook. Ἀποσυνδεθῆτε /  Ἀλλαγή )

Σύνδεση μὲ τὸ %s σὲ ἐξέλιξη...

Αὐτὸς ὁ ἱστότοπος χρησιμοποιεῖ τὸ Akismet γιὰ νὰ μειώσει τὰ ἀνεπιθύμητα μηνύματα. Μάθετε τί συμβαίνει μὲ τὰ δεδομένα τῶν σχολίων σας.