Μειώσεις μισθών και απολύσεις


thumb

Μία στις τρεις εταιρείες θα μειώσει το προσωπικό της, μία στις δύο δεν θα δώσει καθόλου αυξήσεις τους επόμενους 12 μήνες και μία στις πέντε θα μειώσει τους μισθούς των εργαζομένων, σύμ­φωνα με έρευνα του ALBA Gra duate Business School σχετική με τον Δείκτη Τάσεων Αγοράς Εργασίας για το δεύτε­ρο εξάμηνο του 2011.

Ακόμη, το 63,2% των εταιρειών δη­λώνει ότι έχει επηρεαστεί πολύ ή και δραματικά από την παρούσα οικονομι­κή κρίση, ενώ το 6,4% των εταιρειών σκέφτεται να μετεγκαταστήσει τμήμα ή ολόκληρη την εταιρεία στο εξωτερι­κό.

Άνοδο εμφανίζει η τάση για προσέλ­κυση νέων εργαζομένων στους κλά­δους των υπηρεσιών, των φαρμακευ­τικών, των κατασκευαστικών καθώς και στη βιομηχανία. Αντίθετα, στασι­μότητα υπάρχει στον κλάδο της εκπαί­δευσης, στο εμπόριο, στον τραπεζικό κλάδο, όπου αυξάνεται ο αριθμός των οικειοθελών αποχωρήσεων, και στον κλάδο του τουρισμού.

Γενικά, ο Δείκτης Τάσεων Αγοράς Εργασίας για το δεύτερο εξάμηνο του 2011 παραμένει χαμηλός αλλά στα­θερός συγκριτικά με το προ­ηγούμενο εξάμηνο, ενώ συνεχίζει για έκτο εξά­μηνο να είναι κάτω από την τιμή του 100 (81), γεγονός που μεταφρά­ζεται σε μείωση και στασιμότητα των δρα­στηριοτήτων προσέλκυ­σης και επιλογής νέων στε­λεχών. Η έρευνα διεξάγεται κά­θε έξι μήνες με τη χορηγία της ECDL Hellas και έχει στόχο την καταγραφή των τάσεων που επικρατούν στις δια­δικασίες προσέλκυσης και επιλογής στελεχών αλλά και την καταγραφή των προσδοκιών για τους επόμενους έξι μήνες στην Ελλάδα.

Κεσάτια στον τουρισμό

Ο δεύτερος κύκλος (δεύτερο εξά­μηνο) του 2011 διεξήχθη το διάστημα Μάιος – Ιούνιος 2011 και τα αποτελέ­σματα συνοψίζονται ως εξής:

 

1 Το 34% των επιχειρήσεων του δείγματος ενδέχεται να προβεί σε μείωση του εργατικού δυναμικού το επόμενο εξάμηνο. Μόνο το 17,9% των εταιρειών θα πραγματοποιήσει προ­σλήψεις.

2 Το 50,7% των εταιρειών δεν έδω­σε καθόλου αυξήσεις τον τελευταίο χρόνο, ενώ το ποσοστό αυτό θα αγγίξει το 54% τους επόμενους 12 μή­νες. Μόνο το 9,9% θα δώσει αυξήσεις

πάνω από 3%.

3 Σε αντίθεση με το γενικότερο οικονο­μικό κλίμα, μία στις δύο επιχειρήσεις εξακο­λουθεί να εμφανίζεται αισιόδοξη (48,1%).

4 Άνοδος πάνω από 20% στις ενέργει­ες προσέλκυσης και επιλο­γής προσωπικού αναμένεται μό­νο στους κλάδους των υπηρεσιών, των φαρμακευτικών, των κατασκευαστι­κών και στη βιομηχανία (τάση που ξε­κίνησε το προηγούμενο εξάμηνο).

Στον κλάδο της εκπαίδευσης οι προσδοκίες αύξησης ενεργειών προ­σέλκυσης νέου προσωπικού είναι μη­δενικές, όπως και στον τραπεζικό κλά­δο και στον κλάδο του τουρισμού. Το εμπόριο παρουσιάζει ακόμα χαμηλά ποσοστά, κάτω από 10%, όπως και στο προηγούμενο εξάμηνο. Στον τρα­πεζικό κλάδο παρατηρείται άνοδος 30% στον αριθμό των οικειοθελών αποχωρήσεων.

5 Το 63,2% των εταιρειών δηλώ­νει ότι έχει επηρεαστεί πολύ ή και δραματικά από την παρούσα οι­κονομική κρίση, ποσοστό αυξημένο συγκριτικά με το περασμένο εξάμη­νο (52,4%). Μόνο το 1,4% των εταιρειών δηλώνει ότι έχει μείνει τελείως ανεπηρέαστο.

6 Το 50% των εταιρειών θεωρεί πι­θανό ή πολύ πιθανό να μειώσει την εκπαίδευση των εργαζομένων τους, ενώ στο 40% των εταιρειών θα επηρεαστεί αρνητικά και η εκπαίδευση των διευθυντικών στελεχών. Επίσης περί­που το 60% των εταιρειών σκοπεύει να μειώσει τα μπόνους, ενώ το 19,6% θα προβεί σε μειώσεις μισθών (ακόμη 17,9% το σκέφτεται επίσης). Το 6,4% των εταιρειών σκέφτεται να μετεγκα­ταστήσει τμήμα ή ολόκληρη την εταιρεία στο εξωτερικό.

7 Το 41,3% των εταιρειών έχει προ­βεί σε απολύσεις το τελευταίο εξάμηνο ενώ το 22,5% έχει μειώσει μισθούς.

8 Για να αντιμετωπίσει την κρίση, το 53% των εταιρειών έχει προχωρή­σει στην αντικατάσταση των ταξιδιών με video conference υπηρεσίες καθώς και με την προώθηση της συστηματι­κής επικοινωνίας μέσα στον οργανι­σμό με έξυπνα και φτηνά εργαλεία, όπως Newsletter, ιστολόγια κ.λπ.

Αντίστοιχα, το 41% των εταιρειών επενδύει στη δημιουργία ευχάριστου εργασιακού κλίματος με την προώθη­ση εταιρικών αθλητικών ομάδων, ομαδικών εξόδων κ.ά., ενώ πάνω από το 35% των εταιρειών επενδύει σε υπη­ρεσίες e-learning και προωθεί την και­νοτομία στον οργανισμό με εσωτερικούς διαγωνισμούς και προγράμματα επιβράβευσης (δίνοντας έμφαση στον συμβολισμό της επιβράβευσης της παραπάνω προσπάθειας, ιδιαίτερα εν καιρώ κρίσης).

Τέλος, το 30% των εταιρειών χρησι­μοποιεί outsourcing υπηρεσίες, κυρί­ως για να μειώσει λειτουργικά έξοδα (π.χ. ανάθεση μισθοδοσίας σε εξωτε­ρικό συνεργάτη κ.λπ.).

9 Και αυτό το εξάμηνο συνεχίζεται η προτίμηση των επιχειρήσεων προς τα νεαρά στελέχη / αποφοίτους (32,6%).

10 Όσες εταιρείες προχωρήσουν σε προσλήψεις, θα στραφούν κυρίως στους τομείς των πωλήσεων, της εξυπηρέτησης πελατών, των οικο­νομικών / λογιστικής και της πληροφο­ρικής.

11 Τα website αναζήτησης εργα­σίας παραμένουν για τις εται­ρείες η πιο δημοφιλής μέθοδος προ­σέλκυσης και αναζήτησης προσωπι­κού. Ακολουθούν οι εταιρικές βάσεις βιογραφικών, η ενδοεταιρική αναζή­τηση για εσωτερική κάλυψη θέσεων, τα εταιρικά web sites και η μέθοδος αναζήτησης που σχετίζεται με το κοι­νωνικό περιβάλλον των εργαζομένων (από στόμα σε στόμα). Τα Social Media (Linkedin etc ) παρουσιάζονται υψηλό­τερα στις προτιμήσεις των εταιρειών συγκριτικά με τις δημοσιεύσεις σε πα­νελλαδικές εφημερίδες.

12 Το 60,6% των εταιρειών χρη­σιμοποιεί τις συνεντεύξεις ως το βασικό εργαλείο επιλογής προσω­πικού, ενώ το 36,3% χρησιμοποιεί και άλλα εργαλεία, όπως ψυχομετρικά τεστ και τεστ δεξιοτήτων (Η/Υ, ξένων γλωσσών κ.λπ.).

13 Περίπου το 50% των εταιρει­ών απάντησε ότι στις αγγελίες που αφορούν θέσεις γραμματείας, λο­γιστηρίου, τεχνικούς Η/Υ, ΙΤ Managers και υπάλληλους γραφείου ζητούν πι­στοποιημένη γνώση Η/Υ. Η πλειονότη­τα των εταιρειών κρίνει σημαντική την ύπαρξη πιστοποίησης γνώσης Η/Υ, αγ­γλικών ή άλλων επαγγελματικών δε­ξιοτήτων για την τελική επιλογή νέου προσωπικού.

Το 55,3% των εταιρειών θε­ωρεί βασική προϋπόθεση για την επιλογή νέου προσωπικού την ύπαρξη μεταπτυχιακού τίτλου σπου­δών.

Από το σύνολο των 208 εταιρει­ών που συμμετείχαν στην έρευνα, το 51,1% είναι ελληνικές ενώ το 48,9% πολυεθνικές.

Η πλειονότητα των εταιρειών του δείγματος είναι ιδιωτικές και δραστηριοποιούνται στην Αττική. Το 18,3% προέρχεται από τον κλάδο της βιομη­χανίας, το 19,7% δραστηριοποιείται στον κλάδο της παροχής υπηρεσιών, ενώ το 20,6% των επιχειρήσεων δρα­στηριοποιείται στον κλάδο του εμπο­ρίου.

Αναφορικά με το μέγεθος των επι­χειρήσεων που πήραν μέρος στην έρευνα, το 39,9% είναι εταιρείες με λιγότερους από 100 εργαζομένους, το 34,4% είναι μεγάλες επιχειρήσεις (100 – 499 άτομα) και ακολουθούν σε ποσοστό 25,7% εταιρείες με προσω­πικό άνω των 500 εργαζομένων.

πηγή

Καταχωρίσθηκε στὴν κατηγορία Άρθρα. Φυλάξτε τὸν μόνιμο σύνδεσμο στὰ ἀγαπημένα σας.

Ἀπαντῆστε

Συμπληρῶστε κατωτέρω τὰ στοιχεῖα σας ἢ πατῆστε σὲ ἕνα εἰκονίδιο γιὰ νὰ συνδεθῆτε.

Λογότυπος τοῦ WordPress.com

Σχολιάζετε χρησιμοποιῶντας τὸν λογαριασμό σας στὸ WordPress.com. Ἀποσυνδεθῆτε /  Ἀλλαγή )

Εἰκόνα Twitter

Σχολιάζετε χρησιμοποιῶντας τὸν λογαριασμό σας στὸ Twitter. Ἀποσυνδεθῆτε /  Ἀλλαγή )

Φωτογραφία στὸ Facebook

Σχολιάζετε χρησιμοποιῶντας τὸν λογαριασμό σας στὸ Facebook. Ἀποσυνδεθῆτε /  Ἀλλαγή )

Σύνδεση μὲ τὸ %s σὲ ἐξέλιξη...

Αὐτὸς ὁ ἱστότοπος χρησιμοποιεῖ τὸ Akismet γιὰ νὰ μειώσει τὰ ἀνεπιθύμητα μηνύματα. Μάθετε τί συμβαίνει μὲ τὰ δεδομένα τῶν σχολίων σας.