Αναστενάζει η Συγγρού


 

thumbΕάν κάποια στιγμή σταματήσουν οι κρίσεις και τα διλήμματα στη Ν.Δ., τα στελέχη της μάλλον θα πέσουν σε βαριά κατάθλιψη, αφού η τελευταία περίοδος χαρακτηρίζεται μόνο από μικρούς πανικούς και αυξη­μένη αδρεναλίνη…

Δεν πρόλαβε να περάσει η ένταση που υπήρξε στο κόμμα της αξιωματι­κής αντιπολίτευσης εξαιτίας τηςυπο­γραφής Σαμαρά για την εκταμίευση της 6ης δόσης και νέοι προβληματι­σμοί ήρθαν να προστεθούν στο επι­τελείο του προέδρου της Ν.Δ. Αυτή τη φορά με αφορμή την ψήφιση του προϋπολογισμού, τα νέα μέτρα για την τριετία 2012-2015, αλλά και το ενδεχόμενο παράτασης του χρόνου ζωής της κυβέρνησης Παπαδήμου.

Πριν λοιπόν ηρεμήσει ο πρόεδρος της Ν.Δ. από τις πιέσεις της προη­γούμενης εβδομάδας, άρχισε η συ­ζήτηση για τη στάση που θα κρα­τήσει η Ν.Δ. κατά την ψήφιση του προϋπολογισμού στη Βουλή. Οι πλη­ροφορίες λένε ότι στη Συγγρού προ­σανατολίζονται να ψηφίσουν μεγάλο αριθμό των άρθρων του προϋπολογι­σμού, αλλά όχι ολόκληρο το κείμενο, προκειμένου να σηματοδοτήσουν με αυτή τους την ενέργεια τη διαφωνία τους στο συνολικό πακέτο των μέ­τρων.

Παράλληλα, αφού κόπασαν η αγω­νία και το άγχος για την εκταμίευση της 6ης δόσης, άρχισε ηαντίστροφη μέτρηση για τα μέτρα που θα πρέπει να πάρει η όποια κυβέρνηση για την επόμενη τριετία από το 2012 έως το 2015. Τα μέτρα αυτά θα είναι ακόμα πιο επώδυνααφού θα πρέπει να γί­νουν περικοπές ύψους δισευρώ και άρα οι κοινωνικές αναταραχές θα είναι πιο έντονες και δυναμικές.

Οι συνεργάτες του Αντώνη Σαμαρά δεν αποκλείουν λοιπόν να υπάρξει νέα πίεση από τους Ευρωπαίους με αφορμή την εκταμίευση της 7ης δό­σης τον Μάρτιο, προκειμένου να πε­ράσει και αυτό το πακέτο με αυτή την κυβέρνηση.

Μοιραία λοιπόν στη Συγγρού βρί­σκονται σε μεγάλη… περισυλλογή, αφού έχουν να επιλέξουν ανάμεσα στο να ψηφιστεί και να εφαρμοστεί το νέο πακέτο από την κυβέρνηση Παπαδήμου, στην οποία μετέχουνόλα τα κόμματα και άρα η ευθύνη θα επιμεριστεί, ή να επιμείνουν στην προσφυγή στις κάλπες αναλαμβάνο­ντας έτσι το ρίσκο να φέρει εις πέρας η Ν.Δ. αυτό το δύσκολο εγχείρημα, εφόσον κερδίσει στις πρόωρες εκλο­γές με αυτοδυναμία.

Με τα μάτια στην Ευρώπη

Αρκετοί από τους στενούς συνερ­γάτες του Σαμαρά προσανατολίζο­νται στο να υπαναχωρήσει και επισή­μως η Ν.Δ. από το αρχικό αίτημά της για σύντομη διεξαγωγή εκλογών. Άλ­λωστε η απάλειψη της αναφοράς πε­ρί εκλογών στις 19 Φεβρουαρίου από την επιστολή Σαμαρά προς τους δα­νειστές έχει ήδη δημιουργήσει τη βε­βαιότητα περί αναβολής των εκλογών ακόμη και… επ’ αόριστον.

Εδώ όμως αρχίζει το πρόβλημα, κα­θώς ο ίδιος ο πρόεδρος της Ν.Δ. φο­βάται την παγίωση αυτής της κατά­στασης, ενώ τον προβληματίζει και το γεγονός ότι στο ΠΑΣΟΚ μπορεί να έχουμε εξελίξεις που να φτάσουν ακόμη και στην εκλογή νέου προέ­δρου. Αυτό θα δυσχεράνει τα πράγ­ματα στη Συγγρού σε ό,τι αφορά τον βασικό της στόχο, που είναι η αυτο­δυναμία.

Σύμφωνα πάντα με πληροφορί­ες, ο αρχηγός της αξιωματικής αντι­πολίτευσης θεωρεί ότι τώρα είναι ο κατάλληλος χρόνος για μία εκλογική αναμέτρηση, αφού ο βασικός αντίπα-λός του, το ΠΑΣΟΚ, βρίσκεται σε πλή­ρη αποδιοργάνωση, με πολλούς μνη­στήρες για τη θέση του Γ. Παπανδρέ­ου. Εάν όμως δρομολογηθεί εκλογή προέδρου, δεν αποκλείεται να μετα­στραφεί εν μέρει το κλίμα, αφού θα υπάρξει στους ψηφοφόρους της Κε­ντροαριστεράς προσδοκία στο πρό­σωπο ενός νέου ηγέτη.

Όλα αυτά τα ενδεχόμενα πάντως είναι άμεσα εξαρτημένα και από τις εξελίξεις στην Ευρώπη. Με δεδομένο ότι το αμέσως επόμενο χρονικό διά­στημα θα υπάρξουν σοβαρές εξελί­ξεις στην Ευρωπαϊκή Ένωση, καθώς η Γερμανία δρομολογεί μια Ευρώπη δύο ταχυτήτων, ενδεχομένως ακόμη και με μεταβολές στο νομισματικόστάτους της ευρωζώνης, περιπλέκονται ακόμη περισσότερο τα πράγματα.

Άλλωστε, ακόμη και αν όλοι στην Ελλάδα συμφωνήσουν να πάμε σε εκλογές τους επόμενους μήνες, το δι­εθνές τοπίο ίσως δεν είναι το κατάλ­ληλο. Έτσι οι γαλάζιοι έχουν στραμ­μένο το βλέμμα τους σε αυτά που θα συμβούν στην Ευρώπη και στις κινή­σεις που στόχο θα έχουν την – αμφί­βολη πάντως… – σταθεροποίηση του ευρώ.

Στο όριο του σπαραγμού

Όπως και να εξελιχθούν πάντως τα πράγματα, στη Ν.Δ. αντιλαμβάνο­νται ότι το ενδεχόμενο των πρόωρων εκλογών απομακρύνεται όλο και περισσότερο για διάφορους λόγους. Και ενώ αρχικά εμφανίζονταν να έχουν ατύπως συναινέσει στη μετάθεση της ημερομηνίας από τον Φεβρουάριο στις αρχές Μαρτίου, τώρα βλέπουν μπροστά τους το καλοκαίρι στην κα­λύτερη περίπτωση.

Στις συζητήσεις που έγιναν ανάμε­σα στις άλλες ιδέες εξετάστηκε και αυτή της απόσυρσης της στήριξης στην κυβέρνηση Παπαδήμου, αλλά υπήρξαν φωνές που εξέφρασαν τον φόβο ότι σε μία τέτοια περίπτωση οι γνωστοί… νεοφιλελεύθεροι της Ν.Δ., οι οποίοι είναι αναφανδόν υπέρ της

κυβέρνησης συνεργασίας, δεν απο­κλείεται να δραστηριοποιηθούν και πάλι και μάλιστα εντονότερα από κά­θε προηγούμενη φορά.

Το γεγονός ότι μετά τη δημόσια σύ­σταση του Σαμαρά να σταματήσουν οι αντιπαραθέσεις ανάμεσα στις διάφο­ρες τάσεις της Ν.Δ. έχουν σταματήσει οι εμφύλιες συρράξεις δεν σημαίνει ότι έχει μπει τέλος στον πόλεμο. Με κάθε ευκαιρία τα στελέχη που τάχθη­καν από την πρώτη στιγμή υπέρ της κυβέρνησης συνεργασίας δηλώνουν ότι αυτή η κυβέρνηση θα έπρεπε να είναι μακράς πνοής και όχι μόνο λί­γων μηνών.

Στη Συγγρού δεν επιθυμούν να ανοίξουν ένα νέο μέτωπο αυτή τη στιγμή, αλλά δεν ξεχνούν ότι, λίγο πριν από τη δημιουργία της κυβέρ­νησης Παπαδήμου, η γνωστή ομάδα Σπηλιωτόπουλου, Αντώναρου, Χατζη­δάκη, Μητσοτάκη και Βαρβιτσιώτη εί­χε απειλήσει με… αποστασία.

Από την άλλη, οι εκφραστές της Λα­ϊκής Δεξιάς, όπως ο Γ. Μανώλης, ο Π. Ψωμιάδης, ο Π. Καμμένος, δεν σταμά­τησαν να ασκούν σκληρή κριτική στη νέα κυβέρνηση χαρακτηρίζοντάς την «κατασκεύασμα» που δεν στηρίζεται στη λαϊκή εντολή και νομιμοποίηση.

Είναι προφανές λοιπόν ότι την επό­μενη περίοδο δεν πρόκειται να στα­ματήσει η υποβόσκουσα αντιπαρά­θεση ανάμεσα στις δύο κυριότερες κομματικές πτέρυγες. Και, καθώς το οικονομικό και πολιτικό τοπίο θα γί­νεται όλο και δυσκολότερο, με τις απειλές για τη χώρα να πολλαπλασιά­ζονται, να δούμε για πόσο ο Σαμαράς θα συνεχίσει να πορεύεται πατώντας σε αναμμένα κάρβουνα και κρατώ­ντας με τα δόντια τη συνοχή της Νουδούλας, η οποία έτσι ή αλλιώς βρί­σκεται στο όριο του εσωτερικού σπα­ραγμού…

πηγή

Καταχωρίσθηκε στὴν κατηγορία Άρθρα. Φυλάξτε τὸν μόνιμο σύνδεσμο στὰ ἀγαπημένα σας.

Ἀπαντῆστε

Συμπληρῶστε κατωτέρω τὰ στοιχεῖα σας ἢ πατῆστε σὲ ἕνα εἰκονίδιο γιὰ νὰ συνδεθῆτε.

Λογότυπος τοῦ WordPress.com

Σχολιάζετε χρησιμοποιῶντας τὸν λογαριασμό σας στὸ WordPress.com. Ἀποσυνδεθῆτε /  Ἀλλαγή )

Εἰκόνα Twitter

Σχολιάζετε χρησιμοποιῶντας τὸν λογαριασμό σας στὸ Twitter. Ἀποσυνδεθῆτε /  Ἀλλαγή )

Φωτογραφία στὸ Facebook

Σχολιάζετε χρησιμοποιῶντας τὸν λογαριασμό σας στὸ Facebook. Ἀποσυνδεθῆτε /  Ἀλλαγή )

Σύνδεση μὲ τὸ %s σὲ ἐξέλιξη...

Αὐτὸς ὁ ἱστότοπος χρησιμοποιεῖ τὸ Akismet γιὰ νὰ μειώσει τὰ ἀνεπιθύμητα μηνύματα. Μάθετε τί συμβαίνει μὲ τὰ δεδομένα τῶν σχολίων σας.