Περιμένουν το σάλπισμα για το μεγάλο ρεσάλτο…


Όλοι δείχνουν έτοιμοι να βγά­λουν τα σπαθιά από τα θη­κάρια για να είναι έτοιμοι για το τελικό σάλπισμα της επίθε­σης. Όσο παράδοξο ή… ξεπερασμέ­νο κι αν ακούγεται, ακριβώς αυτή η φράση περιγράφει τις παρασκηνια­κές κινήσεις των μεγάλων δυνάμε­ων στην ευρύτερη περιοχή της Νο­τιοανατολικής Ευρώπης και της Μέ­σης Ανατολής, για τον επικείμενο «πόλεμο», με επίκεντρο τους «δια­δρόμους» μεταφοράς ενεργειακών πρώτων υλών.

Η ηρεμία («ανακωχή», για όσους γνωρίζουν πολύ καλά πρόσωπα και καταστάσεις) των τελευταίων μηνών είναι προσωρινή και αποσκοπεί στην ανασύνταξη δυνάμεων, τον σχημα­τισμό των κατάλληλων συμμαχιών ή και την παρατήρηση των κινήσεων των αντιπάλων.

Όπως ανέφερε πριν από εβδομά­δες το «Π», οι προετοιμασίες για τις μελλοντικές «μάχες» τωναγωγών έχουν άμεση αλληλεπίδραση με μία σειρά εξελίξεις στην ευρύτερη περι­οχή, όπως οι έρευνες για πετρέλαιο και φυσικό αέριο στην Ανατολική Μεσόγειο, οι ιδιωτικοποιήσεις ενερ­γειακών επιχειρήσεων στην Ελλάδα και άλλες χώρες και τα νέα «μπλοκ συμφερόντων» που δημιουργούνται και θα καθορίσουν όσα θα γίνουν στο μέλλον.

Όλοι ένα κουβάρι

Οι επαφές αξιωματούχων της ελλη­νικής κυβέρνησης με παράγοντες από ξένες χώρες έχουν αρχίσει να πληθαί­νουν (τελευταίο παράδειγμα η συνά­ντηση του υφυπουργού ΠΕΚΑ, αρμό­διου για τα ενεργειακά, Μάκη Παπα-γεωργίου με τον πρεσβευτή του Ισρα­ήλ στην Ελλάδα Άριε Μέκελ, τη Δευ­τέρα) είτε στο προσκήνιο είτε στο παρασκήνιο. Ταυτόχρονα, εκπρόσωποι των μεγάλων δυνάμεων με ενδιαφέ­ρον ή συμφέροντα στην περιοχή συ­νεχίζουν τις παρασκηνιακές επαφές, ώστε να είναι στην καλύτερη δυνατή κατάσταση, από άποψη συμμαχιών, όταν έρθει η κρίσιμη ώρα.

Στο πλαίσιο αυτό, σύμφωνα με πλη­ροφορίες του «Π», έχουμε τις εξής κι­νήσεις ενδιαφερόμενων παικτών:

Υψηλόβαθμα στελέχη του ρωσι­κού ενεργειακού τομέα, παράλ­ληλα με τις… διακοπές τους στην Ελλάδα, το καλοκαίρι είχαν σειρά συναντήσεων με ανθρώπους ενήμε­ρους για τις εξελίξεις στην ελληνική οικονομική και ενεργειακή ζωή. Οι επαφές είχαν κυρίως ενημερωτικό χαρακτήρα, καθώς, όπως λένε παρά­γοντες με γνώση τού τι συζητήθηκε, οι Ρώσοι ενδιαφέρθηκαν περισσότε­ρο να μάθουν το πλαίσιο και το πα­ρασκήνιο των διαγωνισμών για τις ιδι­ωτικοποιήσεις, αλλά και τις πολιτικέςπαραμέτρους των κυβερνητικών προ­θέσεων.

Αντιθέτως, αναφέρουν οι ίδιες πη­γές, δεν έγινε κουβέντα για συνερ­γασίες, ενώ και οι ίδιοι οι Ρώσοι δεν άνοιξαν τα χαρτιά τους για το πώς θα χειριστούν τις εξελίξεις. Πάντως, πι­στεύουν ότι έχουνπλεονέκτημα ένα­ντι των υπολοίπων μνηστήρων, κυρίως στον διαγωνισμό για ΔΕΠΑ/ΔΕΣΦΑ, καθώς έχουν ένα ισχυρό χαρτί: είναι οι κύριοι προμηθευτές του ελ­ληνικού συστήματος και το ισχύον συμβόλαιο λήγει σε τέσσερα χρόνια.

Άρα θα χρησιμοποιήσουν μέχρι τέ­λους τις διαπραγματεύσεις για την επέκταση της σύμβασης, ώστε να αποκτήσουν άμεση πρόσβαση στο ελληνικό σύστημα, που θα τους δώ­σει τη δυνατότητα από καλύτερες θέ­σεις να χειριστούν τις συμφωνίες με άλλες ευρωπαϊκές χώρες.

Τις επαφές με παράγοντες της ελ­ληνικής κυβέρνησης και του ενεργει­ακού μας συστήματος συνεχίζουν και στελέχη άλλων μεγάλων δυνάμεων.

Στο Ισραήλ προετοιμάζονται για την τριεθνή συμφωνία (με Κύπρο και Ελλάδα), που θα περιλαμβάνει την αξιοποίηση του κοιτάσματος στο «Οικόπεδο 12» («Αφροδίτη») και θα δημιουργεί τις υποδομές για την προ­ώθηση του φυσικού αερίου στις ευ­ρωπαϊκές αγορές μέσω Ελλάδος.

Από αμερικανικής πλευράς εκτι­μάται πως όλα βρίσκονται σε ελεγ­χόμενη τροχιά και μέχρι τις εκλογές του Νοεμβρίου δεν αναμένεται κά­ποια σοβαρή κίνηση. Το αντίθετο, άλ­λωστε, μπορούσε να πάρει πολιτικές διαστάσεις, κάτι που κανείς από τους υποψήφιους δεν θα επιθυμούσε, πολύ περισσότερο όταν δεν θα μπορού­σε να γνωρίζει εκ των προτέρων ποια θα ήταν η επίδρασή του στο αποτέλε­σμα της αμερικανικής κάλπης.

Οι Ευρωπαίοι φαίνεται πως έχουν στραμμένη την προσοχή τους στην εντεινόμενη οικονομική κρίση στην ευρωζώνη, αλλά πάντα γλυκο­κοιτάζουν τις ελληνικές ενεργεια­κές επιχειρήσεις που θα βγουν στο σφυρί! Είναι γνωστό το φλερτ γερμανικών και γαλλικών επιχειρήσεων για τη ΔΕΗ (επί διοίκησης Αθανασό­πουλου – σημερινού προέδρου του Ταμείου Αποκρατικοποιήσεων – είχε εμφανιστεί η γερμανική RWE με πρό­ταση για κοινοπραξίες με την επιχεί­ρηση ηλεκτρισμού) ή για ανάπτυξη συστημάτων ΑΠΕ.

Οι αγωγοί

Στον χώρο των αγωγών, πλεονέ­κτημα έχουν αποκτήσει οι Ελβετο-Νορβηγοί του TAP (Trans Adriatic Pipeline), καθώς η κοινοπραξία (συμμετέχουν η ελβετική EGL, η νορ­βηγική Statoil και ηγερμανική Ε.ΟΝ Ruhrgas) έχει επιλεγεί από τους Αζέρους ως ο προτιμητέος «δρόμος» για τη μεταφορά φυσικού αερίου από τα πεδία του Σαχ Ντενίζ (στην Κασπία) στις δυτικοευρωπαϊκές αγορές.

Το έργο υποστηρίζουν ακόμη οι κυβερνήσεις Ελλάδας και Ιταλίας, ενώ επιδιώκεται να ενταχθεί στα ευρωπαϊκά έργα πρώτης προτεραι­ότητας, καθώς η σημασία του θα συνδεθεί με τον ασφαλή ενεργεια­κό εφοδιασμό της Ευρώπης. Άλλω­στε, ο TAP αποτελεί τον μόνο αξιό­πιστο εναλλακτικό «δρόμο» απένα­ντι στην παντοκρατορία των Ρώσων, που προωθούν τον δικό τους South Stream, ρίχνοντας μεγαλύτερο βάρος στον βόρειο κλάδο (προς Βουλ­γαρία, Σερβία, Κροατία και Ιταλία).

Οι κινήσεις στη σκακιέρα συνεχί­ζονται, αλλά η παρτίδα έχει ακόμη πολύ δρόμο. Άλλωστε, ούτε το αέ­ριο από την Ανατολική Μεσόγειο ούτε οι ιδιωτικοποιήσεις στην Ελ­λάδα θα γίνουν πράξη σε… μια μέ­ρα. Αντιθέτως, χρειάζεται αρκετός καιρός ακόμη μέχρι να δούμε πού θα κάτσει η μπίλια: στο μαύρο ή στο κόκκινο;

Πηγή

Καταχωρίσθηκε στὴν κατηγορία Άρθρα. Φυλάξτε τὸν μόνιμο σύνδεσμο στὰ ἀγαπημένα σας.

Ἀπαντῆστε

Συμπληρῶστε κατωτέρω τὰ στοιχεῖα σας ἢ πατῆστε σὲ ἕνα εἰκονίδιο γιὰ νὰ συνδεθῆτε.

Λογότυπος τοῦ WordPress.com

Σχολιάζετε χρησιμοποιῶντας τὸν λογαριασμό σας στὸ WordPress.com. Ἀποσυνδεθῆτε /  Ἀλλαγή )

Εἰκόνα Twitter

Σχολιάζετε χρησιμοποιῶντας τὸν λογαριασμό σας στὸ Twitter. Ἀποσυνδεθῆτε /  Ἀλλαγή )

Φωτογραφία στὸ Facebook

Σχολιάζετε χρησιμοποιῶντας τὸν λογαριασμό σας στὸ Facebook. Ἀποσυνδεθῆτε /  Ἀλλαγή )

Σύνδεση μὲ τὸ %s σὲ ἐξέλιξη...

Αὐτὸς ὁ ἱστότοπος χρησιμοποιεῖ τὸ Akismet γιὰ νὰ μειώσει τὰ ἀνεπιθύμητα μηνύματα. Μάθετε τί συμβαίνει μὲ τὰ δεδομένα τῶν σχολίων σας.