Τους τα χώνουν από την πίσω πόρτα


Κρυφή ατζέντα με τους εργολά­βους διαθέτει ο υπουργός Ανά­πτυξης Κωστής Χατζηδάκης, όπως αποκαλύπτεται στην τριμηνιαία έκθεση (Απρίλιος 2013) της Ομάδας Δράσης για την Ελλάδα – της γνωστής ως Task Force – που δόθηκε στη δημο­σιότητα πριν από λίγες ημέρες. Στην έκθεση αποκαλύπτονται τρίασημαντι­κά στοιχεία, τα οποία ο κατά τα άλλα λαλίστατος Χατζηδάκης και η τρικομματική κυβέρνηση έχουν κάνουν αβαβά ή, καλύτερα, τα κατάπιαν αμάσητα και τα απέκρυψαν!

♦ Το πρώτο στοιχείο, για το οποίο οφεί­λουν να δώσουν εξηγήσεις, είναι ότι η τρικομματική κυβέρνηση δεσμεύτηκε να διαθέσει στους εργολάβους και τα μελλοντικά έσοδα του Δημοσίου από τα διόδια.
♦ Το δεύτερο στοιχείο είναι ότι η Κομισιόν δεν έχει ακόμα δώσει το πράσινο φως για τη συμμετοχή των Διαρθρωτι­κών Ταμείων στη χρηματοδότηση των τεσσάρων αυτοκινητοδρόμων, σε αντί­θεση με τους ισχυρισμούς της κυβέρνησης, που πανηγυρίζει δεξιά κι αρι­στερά ότι υπάρχουν κονδύλια από το ΕΣΠΑ για τους οδικούς άξονες.
♦  Το τρίτο στοιχείο είναι ότι με τη βούλα της Task Force επιβεβαιώνεται πως πρόκειται για πανηγύρι εικονικής πραγματικότητας τα περί έναρξης ερ­γασιών των έργων, αφού ξεκαθαρίζε­ται ότι για να εγκριθεί από την Ευρω­παϊκή Επιτροπή η οποιαδήποτε συμ­φωνία κυβέρνησης – εργολάβων θα πρέπει να υπάρχουν δεσμευτικές προ­σφορές από τους δανειστές, οι οποίες όμως δεν υπάρχουν.

Όπως αναφέρεται στη σελίδα 21 της τριμηνιαίας έκθεσης και συγκεκριμένα στο κεφάλαιο με τίτλο «Παραχω­ρήσεις Αυτοκινητοδρόμων», κυβέρ­νηση και ανάδοχοι των συμβάσεων εργάζονται για την επανεκκίνηση των τεσσάρων έργων παραχώρησης αυτο­κινητοδρόμων το δεύτερο τρίμηνο του 2013.

Επικοινωνιακό τρικ

Εν ολίγοις η Task Force επιβεβαιώνει ότι η παρουσία του Αντώνη Σαμαρά και του Ευάγγελου Βενιζέλου πριν από λί­γες ημέρες στο εργοτάξιο της εθνικής οδού Κορίνθου – Πατρών ήταν επικοι­νωνιακό τρικ για τους ιθαγενείς, αφού η συμφωνία δεν έχει κλείσει ακόμη και φυσικά όχι μπουλντόζα, αλλά ούτεσκούπα δεν έχουν βγάλει στα εργοτά­ξια οι εργολάβοι.

Στην έκθεση αποκαλύπτεται, μάλι­στα, ποιο είναι το κεντρικό στοιχείο που απαιτείται για την επανεκκίνη­ση των έργων. Όπως χαρακτηριστικά αναφέρεται: «Καίριο στοιχείο της “νέ­ας εκκίνησης”, που απαιτείται προκειμένου τα έργα να καταστούν οικονομι­κά βιώσιμα, είναι η συμφωνία μεταξύ κυβέρνησης και αναδόχων ότι το μερί­διο του κράτους από τα έσοδα κατά τη φάση εκμετάλλευσης θα “ανακυκλώνεται” στα έργα, εάν απαιτείται, ώστε να εξυπηρετούνται χρέη και λειτουργι­κά έξοδα».

Για να το κάνουμε πιο λιανά, η κυβέρνηση δίνει και τα σώβρακα στους εργολάβους και μάλιστα χωρίς να έχει κάνει καμιά σχετική ανακοίνωση, πα­ρά τις δυο συνεντεύξεις Τύπου που έχει δώσει ο Χατζηδάκης σε διάστημα τριών μηνών και στις οποίες ανακοίνω­σε την ίδια συμφωνία με τους εργολά­βους.
Και δίνει τα σώβρακα διότι το Δη­μόσιο δέχεται πως θα χρηματοδοτεί εσαεί τους εργολάβους που εισπράτ­τουν τα έσοδα από τα διόδια, ακόμη και στην περίπτωση που δεν μπορούν να εξυπηρετήσουν τα χρέη τους και τα λειτουργικά τους έξοδα!

Συγκεκριμένα, σύμφωνα με τις συμ­βάσεις παραχώρησης που είχαν υπογραφεί και εγκριθεί από τη Βουλή, αλ­λά έχουν γίνει κουρελόχαρτο, τα μελλοντικά έσοδα του Δημοσίου από τα διόδια είχαν προσδιοριστεί ως εξής:

♦ Από την Αυτοκινητόδρομος Αιγαίου Α.Ε. το κράτος θα εισέπραττε από το 2013 το 65,7% των εσόδων της, με το ποσοστό να φτάνει το 93% το 2037.
♦ Από τη Νέα Οδό, από το 2014, το 81,90% των εσόδων της, ποσοστό που έως το τέλος της συμβατικής περιόδου θα έφτανε το 93%.
♦ Από την Ολυμπία Οδό, και συγκε­κριμένα από το 2021, το 62,24% των εσόδων της, με προοπτική να φτάσει το 89,18% στο τέλος της συμβατικής περιόδου.

Συνολικά, κατά την τριακονταετή δι­άρκεια των παραχωρήσεων, το Δημό­σιο θα έπρεπε να εισπράξει περίπου 11 δισ. ευρώ από τα διόδια, δηλαδή το 60% των ακαθάριστων εσόδων.

Αυτά τα έσοδα λοιπόν η κυβέρνηση, όπως αποκαλύπτει η Task Force, τα βάζει στην «ανακύκλωση», δηλαδή στην εργολαβική μαύρη τρύπα.
Το θέμα της διάθεσης των μελλοντι­κών εσόδων του Δημοσίου από τους τέσσερις αυτοκινητόδρομους στους εργολάβους δημιουργεί θέμα και στοΤΑΙΠΕΔ, επειδή οι Ελληνικοί Αυτοκινη­τόδρομοι έχουν περάσει στο ταμείο ιδιωτικοποιήσεων με την προοπτική πως, αφού επιτευχθεί οριστική λύση με τους εργολάβους και τις τράπεζες για την επανεκκίνηση των έργων, θα εξεταζόταν η δυνατότητα τιτλοποίησης των μελλοντικών εσόδων των αυτοκινητοδρόμων αυτών. Μάλιστα για τη διερεύνηση αυτή έχουν προσλη­φθεί ως χρηματοοικονομικοί σύμβου­λοι οι Barclay’s και Ernst & Young!

Τα κουρελόχαρτα της τρικομματικής

Η τρικομματική κυβέρνηση κατάφερε να κάνει κουρελόχαρτο ακόμα και τις αποικιο­κρατικές συμβάσεις παραχώρησης με τους εργολάβους που είχε υπογράψει ο Γιώργος Σουφλιάς. Ελλείψει χρηματοδότησης, αφού οι τράπεζες μέχρι σήμερα δεν φαίνεται να συμφωνούν στην επαναχρηματοδότηση των έργων, η κυβέρνηση συμφώνησε να δώσει στους εργολάβους τα εξής:

♦ Αποζημίωση ύψους 353 εκατομμυρίων ευ­ρώ για την καθυστέρηση των έργων με ευθύ­νη του Δημοσίου.
♦  Περικοπή κατά 20% του φυσικού αντικει­μένου των έργων, αφού θα κατασκευαστούν 956 χιλιόμετρα αντί 1.204. Συγκεκριμένα δεν θα κατασκευαστούν τα τμήματα Πάτρα – Πύργος – Τσακώνα της Ολυμπίας Οδού καθώς και τα τμήματα Τρίκαλα – Εγνατία και Λαμία – Ξυνιάδα του Ε-65.
♦ Υπόσχεση για κάλυψη μέρους του χρηματο­δοτικού κενού από το ΕΣΠΑ, εάν συμφωνήσει η Κομισιόν.
♦ Υπόσχεση για κάλυψη του χρηματοδοτικού κενού και από δάνειο ύψους 650 εκατομμυρίων ευρώ που θα συνάψει το Δημόσιο με την Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων.
♦ Υπόσχεση για κάλυψη της εξυπηρέτησης των χρεών και των λειτουργικών εξόδων από τα μελλοντικά έσοδα του Δημοσίου από τα δι­όδια.
Τα πάντα όλα, που θα έλεγε και ο Αλέφαντος…

Το Ποντίκι

 

Καταχωρίσθηκε στὴν κατηγορία Άρθρα. Φυλάξτε τὸν μόνιμο σύνδεσμο στὰ ἀγαπημένα σας.

Ἀπαντῆστε

Συμπληρῶστε κατωτέρω τὰ στοιχεῖα σας ἢ πατῆστε σὲ ἕνα εἰκονίδιο γιὰ νὰ συνδεθῆτε.

Λογότυπος τοῦ WordPress.com

Σχολιάζετε χρησιμοποιῶντας τὸν λογαριασμό σας στὸ WordPress.com. Ἀποσυνδεθῆτε /  Ἀλλαγή )

Φωτογραφία Google

Σχολιάζετε χρησιμοποιῶντας τὸν λογαριασμό σας στὸ Google. Ἀποσυνδεθῆτε /  Ἀλλαγή )

Εἰκόνα Twitter

Σχολιάζετε χρησιμοποιῶντας τὸν λογαριασμό σας στὸ Twitter. Ἀποσυνδεθῆτε /  Ἀλλαγή )

Φωτογραφία στὸ Facebook

Σχολιάζετε χρησιμοποιῶντας τὸν λογαριασμό σας στὸ Facebook. Ἀποσυνδεθῆτε /  Ἀλλαγή )

Σύνδεση μὲ τὸ %s σὲ ἐξέλιξη...

Αὐτὸς ὁ ἱστότοπος χρησιμοποιεῖ τὸ Akismet γιὰ νὰ μειώσει τὰ ἀνεπιθύμητα μηνύματα. Μάθετε τί συμβαίνει μὲ τὰ δεδομένα τῶν σχολίων σας.