Η ΕΥΔΑΠ απαντά γιατί έδωσε την εργολαβία 5 εκατ. ευρώ στην εταιρεία Φλαμπουράρη.


eydap708_0

«Δεν αποκλείονται μειοδότες από τους διαγωνισμούς επειδή έκαναν μεγάλη έκπτωση, απαντά η ΕΥΔΑΠ στις αιτιάσεις εργαζομένων και συνδικαλιστών για την κατακύρωση εργολαβίας ύψους 5 εκατ. ευρώ στην εταιρεία ΔΙΑΤΜΗΣΗ που ανήκε στον υπ. Επικρατείας Αλέκο Φλαμπουράρη.Σε ανακοίνωσή της η ΕΥΔΑΠ, υποστηρίζει αρχικά ότι λόγω αθρόων συνταξιοδοτήσεων μερίδας εργαζομένων της αλλά και του όγκου των έργων που πρέπει να φέρει εις πέρας, κάνει μειοδοτικούς διαγωνισμούς. Παραδέχεται ότι αυτοί οι διαγωνισμοί δεν είναι ευρωπαϊκού ενδιαφέροντος αφού είναι κάτω από το όριο των 5.186.000 ευρώ.

Για το συγκεκριμένο έργο που πήρε η πρώην εταιρεία Φλαμπουράρη «Τοποθέτηση νέων παροχών και εργασίες δικτύου ύδρευσης σε περιοχές αρμοδιότητας του τομέα Πειραιά της Ε.ΥΔ.Α.Π. Α.Ε.» η ΕΥΔΑΠ αναφέρει πως η εταιρεία ΔΙΑΤΜΗΣΗ έχει ανακηρυχτεί μειοδότρια από την Επιτροπή Διαγωνισμών. Παρότι όπως αναφέρει το αποτέλεσμα θα υποβληθεί προς έγκριση στο Διοικητικό Συμβούλιο της ΕΥΔΑΠ, σημειώνει ωστόσο ότι το ΔΣ «είναι υποχρεωμένο να το εγκρίνει εφόσον δεν υπάρξει κάποιος νόμιμος λόγος αποκλεισμού».
Σημειώνει δε πως «η όλη διαδικασία διεξαγωγής του Διαγωνισμού, όπως και όλων των διαγωνισμών, ήταν διάφανη, πράγμα που καταδεικνύεται τόσο από την ομόφωνη απόφαση της Επιτροπής όσο και από το γεγονός ότι καμία από τις υπόλοιπες 6 εταιρείες που συμμετείχαν στο Διαγωνισμό δεν υπέβαλλε ένσταση».
Αναφορικά με τις «τυχόν φορολογικές εκκρεμότητες της Εταιρείας ΔΙΑΤΜΗΣΗ ΑΤΕ», η ΕΥΔΑΠ σημειώνει ότι «δεν μπορεί να είναι αντικείμενο έρευνας της ΕΥΔΑΠ» αν και επισημαίνει ότι η εν λόγω εταιρεία «συμμετείχε στο Διαγωνισμό προσκομίζοντας τα κατά το νόμο και τα Πρότυπα Τεύχη Διακηρύξεων αναγκαία δικαιολογητικά, όπως η ενημερότητα του πτυχίου της καθώς και υπεύθυνη δήλωση περί του ότι είναι φορολογικά ενήμερη και ότι είναι σε θέση να αποδείξει την ενημερότητα αυτή, εφόσον αναδειχθεί μειοδότρια».
Για την έκπτωση 59% που προσέφερε η ΔΙΑΤΜΗΣΗ, η ΕΥΔΑΠ υποστηρίζει ότι «οι υφιστάμενες 6 εργολαβίες υλοποιούνται με έκπτωση που κυμαίνεται από 57,65% έως 68,20%. Επομένως, η έκπτωση 59% της συγκεκριμένης εργολαβίας δε μπορεί να θεωρηθεί «ασυνήθιστα χαμηλή»».
Αναλυτικά η ανακοίνωση της ΕΥΔΑΠ
Καταρχήν όπως είναι γνωστό η ΕΥΔΑΠ είναι υπεύθυνη για τη διαχείριση των υπηρεσιών ύδρευσης και αποχέτευσης για το 60% του πληθυσμού της χώρας. Το δίκτυό της αποτελείται από περίπου 9.500 χλμ. αγωγών ύδρευσης και περίπου 6.000 χλμ. αγωγών αποχέτευσης που καλύπτουν ευρεία γεωγραφική περιοχή και έχουν κατασκευαστεί από τη δεκαετία του 1950 και ύστερα.
Προκειμένου η Εταιρεία να εξασφαλίσει την εύρυθμη λειτουργία των υποδομών της και την καλύτερη παροχή των υπηρεσιών της προς τους καταναλωτές, είναι επιβεβλημένες οι ανακαινίσεις του υφισταμένου δικτύου και οι κατά τόπον επεμβάσεις σε περιπτώσεις αστοχίας της λειτουργίας τους (εμφράξεις, θραύσεις αγωγών, διαρροές κλπ.), καθώς και οι εργασίες συντήρησης αυτών, συνδέσεις νέων παροχών κ.ο.κ.
Λαμβάνοντας υπόψη την έκταση των δικτύων της και την γεωγραφική περιφέρεια στην οποία εκτείνονται, είναι κατανοητό ότι είναι αδύνατον να καλυφθούν όλες οι αναγκαίες επεμβάσεις με ίδια μέσα (ανθρώπινο δυναμικό και εξοπλισμό) της ΕΥΔΑΠ, καθώς το προσωπικό της Εταιρείας δεν έχει ανανεωθεί από το έτος 2002 και βαίνει διαρκώς μειούμενο λόγω αθρόων συνταξιοδοτήσεων.
Κατά συνέπεια, και βάσει του Νόμου περί Δημοσίων Έργων, η ΕΥΔΑΠ διενεργεί Ανοιχτούς Μειοδοτικούς Δημόσιους Διαγωνισμούς για την ανάθεση εργασιών επεμβάσεων και συστηματικών επενδύσεων στο δίκτυο της.
Τα δημοπρατούμενα σήμερα έργα έχουν ήδη δρομολογηθεί από το έτος 2013 όταν και με απόφαση της τότε Διοίκησης συστάθηκε Επιτροπή που αναμόρφωσε και βελτίωσε τα τεύχη Δημοπράτησης των αντίστοιχων εργολαβιών με αντικείμενο «Εργασίες στα Δίκτυα Ύδρευσης και Αποχέτευσης».
«Οι διαγωνισμοί αυτοί δεν είναι ευρωπαϊκού ενδιαφέροντος καθώς οι προϋπολογισμοί τους υπολείπονται του κατώτατου ορίου των 5.186.000 ευρώ, ποσό πάνω από το οποίο εφαρμόζονται οι Ευρωπαϊκές Οδηγίες για τις δημόσιες συμβάσεις»
Σημειώνεται ότι παρά το ότι οι διαγωνισμοί αυτοί δεν είναι ευρωπαϊκού ενδιαφέροντος καθώς οι προϋπολογισμοί τους υπολείπονται του κατώτατου ορίου των 5.186.000 ευρώ, ποσό πάνω από το οποίο εφαρμόζονται οι Ευρωπαϊκές Οδηγίες για τις δημόσιες συμβάσεις, η Εταιρεία με απόφασή της, τους υποβάλει σε Ευρωπαϊκές διατυπώσεις δημοσιότητας, προκειμένου αφενός να προσελκύσουν κατά το δυνατό, μεγαλύτερο αριθμό διαγωνιζομένων εταιρειών, αφετέρου να διασφαλιστεί η μέγιστη δημοσιότητα και διαφάνεια.
Ο αναφερόμενος στην Ερώτηση Διαγωνισμός προκηρύχθηκε με βάση τα τεύχη αυτά και δεν έχει ακόμα κατακυρωθεί από το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας.
Τόσο σε αυτόν, όσο και σε δύο ακόμα πρόσφατους, παρόμοιους διαγωνισμούς που προηγήθηκαν, αναπτύχθηκε ουσιαστικός ανταγωνισμός αφού συμμετείχαν 12, 11 και 7 εταιρείες αντίστοιχα, τα δε ποσοστά έκπτωσης που προσφέρθηκαν σε όλους ανεξαιρέτως τους διαγωνισμούς κλιμακώθηκαν μεταξύ 37% και 58% , με τέσσερις τουλάχιστον εταιρείες να έχουν προσφέρει ποσοστό έκπτωσης άνω του 50% στους δύο διαγωνισμούς και άνω του 40% στον τρίτο.
Αυτά τα ποσοστά έκπτωσης θεωρούνται προφανώς συμφέροντα για την Εταιρεία με δεδομένο ότι από το έτος 2007 δεν έχουν αναθεωρηθεί τα τιμολόγια των Δημοσίων Έργων, βάσει των οποίων η Εταιρεία υποχρεωτικά δημοπρατεί τα δημόσια έργα, ενώ εν τω μεταξύ έχουν μειωθεί τα αντίστοιχα κόστη.
Εξάλλου, ήδη με την Απόφαση του Ελεγκτικού Συνεδρίου υπ’ αριθμ. 2/2016, κρίθηκε νόμιμη η κατακύρωση αποτελέσματος προηγούμενου διαγωνισμού με προσφερθέν ποσοστό έκπτωσης 57%, διαγωνισμού για τον οποίο ομοίως, δεν ζητήθηκε «αιτιολόγηση υπερβολικά χαμηλής προσφοράς», αφού στο εσωτερικό δίκαιο (ν. 3669/2008) δεν υπάρχει κανονιστική διάταξη που να επιτρέπει την πρόσκληση σε αιτιολόγηση της προσφοράς.
Σημειώνεται ότι σε όλες τις υφιστάμενες εν εξελίξει (6) εργολαβίες της Διεύθυνσης Δικτύου Ύδρευσης της ΕΥΔΑΠ, οι αναθέσεις των οποίων έχουν στο σύνολό τους κριθεί νόμιμες από το Ελεγκτικό Συνέδριο, οι εργασίες υλοποιούνται με ποσό έκπτωσης που κυμαίνεται από 57,65% έως 68,20%.
Παρά τα μεγάλα ποσοστά έκπτωσης, σε κανέναν από τους διαγωνισμούς σποραδικών επεμβάσεων που διαχρονικά διενεργεί η ΕΥΔΑΠ, δεν έχουν σημειωθεί υπερβάσεις του προϋπολογισμού και όλες ανεξαιρέτως οι εργολαβίες έχουν υλοποιηθεί – εκτελεστεί εντός των ορίων του αρχικά προβλεφθέντος προϋπολογισμού τους.
«Δεν προβλέπεται ο αποκλεισμός μειοδότη λόγω μεγάλης έκπτωσης»
Παράλληλα σημειώνεται πως η ΕΥΔΑΠ τηρεί με τη δέουσα αυστηρότητα όλους του κανόνες διαφάνειας και διαύγειας, που διέπουν τη διαδικασία ανάθεσης μιας εργολαβίας. Αρχικά, ορίζεται με κλήρωση η Επιτροπή Διεξαγωγής του εκάστοτε Διαγωνισμού, η οποία είναι αποκλειστικά υπεύθυνη για την τήρηση της ορθής διαδικασίας, όπως προβλέπεται από τη Νομοθεσία περί Δημοσίων Έργων.

Στη συνέχεια, η Επιτροπή ελέγχει όλα τα σχετικά με το Διαγωνισμό έγγραφα που προσκομίζουν οι υποψήφιοι και ανακηρύσσει μειοδότη με κριτήριο τη μεγαλύτερη έκπτωση που έχει κατατεθεί. Σύμφωνα με την ισχύουσα Νομοθεσία περί Δημοσίων Έργων, δεν προβλέπεται ο αποκλεισμός μειοδότη λόγω μεγάλης έκπτωσης.
Στο διαγωνισμό για το έργο «Τοποθέτηση νέων παροχών και εργασίες δικτύου ύδρευσης σε περιοχές αρμοδιότητας του τομέα Πειραιά της Ε.ΥΔ.Α.Π. Α.Ε.» η εταιρεία ΔΙΑΤΜΗΣΗ έχει ανακηρυχτεί μειοδότρια από την Επιτροπή Διαγωνισμών, αποτέλεσμα το οποίο θα υποβληθεί προς έγκριση στο Διοικητικό Συμβούλιο της ΕΥΔΑΠ, το οποίο είναι υποχρεωμένο να το εγκρίνει εφόσον δεν υπάρξει κάποιος νόμιμος λόγος αποκλεισμού. Η όλη διαδικασία διεξαγωγής του Διαγωνισμού, όπως και όλων των διαγωνισμών, ήταν διάφανη, πράγμα που καταδεικνύεται τόσο από την ομόφωνη απόφαση της Επιτροπής όσο και από το γεγονός ότι καμία από τις υπόλοιπες 6 εταιρείες που συμμετείχαν στο Διαγωνισμό δεν υπέβαλλε ένσταση.
«Σε ό,τι αφορά στις τυχόν φορολογικές εκκρεμότητες της Εταιρείας ΔΙΑΤΜΗΣΗ ΑΤΕ, το συγκεκριμένο δεν μπορεί να είναι αντικείμενο έρευνας της ΕΥΔΑΠ»
Σε ό,τι αφορά στις τυχόν φορολογικές εκκρεμότητες της Εταιρείας ΔΙΑΤΜΗΣΗ ΑΤΕ, το συγκεκριμένο δεν μπορεί να είναι αντικείμενο έρευνας της ΕΥΔΑΠ. Επισημαίνεται ωστόσο, ότι η εν λόγω εταιρεία συμμετείχε στο Διαγωνισμό προσκομίζοντας τα κατά το νόμο και τα Πρότυπα Τεύχη Διακηρύξεων αναγκαία δικαιολογητικά, όπως η ενημερότητα του πτυχίου της καθώς και υπεύθυνη δήλωση περί του ότι είναι φορολογικά ενήμερη και ότι είναι σε θέση να αποδείξει την ενημερότητα αυτή, εφόσον αναδειχθεί μειοδότρια.
Από τα προαναφερθέντα προκύπτει ότι οι υφιστάμενες 6 εργολαβίες υλοποιούνται με έκπτωση που κυμαίνεται από 57,65% έως 68,20%. Επομένως, η έκπτωση 59% της συγκεκριμένης εργολαβίας δε μπορεί να θεωρηθεί «ασυνήθιστα χαμηλή».
Παλαιότερες υποθέσεις που ανάγονται στο έτος 2003 έχουν ήδη διερευνηθεί από τις προηγούμενες Διοικήσεις της Εταιρείας.
Ο δε κύριος Γεώργιος Καραγιάννης τοποθετήθηκε Γενικός Διευθυντής Λειτουργίας Δικτύων και Εγκαταστάσεων πριν την ανάληψη καθηκόντων από τη σημερινή Διοίκηση της Εταιρείας.
Κατά τη διαδικασία κατακύρωσης των διαγωνισμών, κανένας από τους Γενικούς Διευθυντές δε λαμβάνει μέρος στην επιλογή του αναδόχου. Η επιλογή γίνεται με αυστηρά αντικειμενικό και διαφανή τρόπο από την εκάστοτε Επιτροπή Διενέργειας του Διαγωνισμού, η οποία αποφασίζεται μετά από κλήρωση και στην οποία συμμετέχουν στελέχη αντίστοιχων ειδικοτήτων της Εταιρείας.
Την ευθύνη παρακολούθησης της υλοποίησης του έργου έχει η Διευθύνουσα Υπηρεσία, η οποία επιλέγεται με όλους τους κανόνες διαφάνειας και είναι υπόλογος προς τη Διοίκηση της Εταιρείας μέσω ελέγχων των αρμόδιων Οργάνων της.

http://www.iefimerida.gr/news/250221/i-eydap-apanta-giati-edose-tin-ergolavia-5-ekat-eyro-stin-etaireia-flampoyrari

Καταχωρίσθηκε στὴν κατηγορία Άρθρα. Φυλάξτε τὸν μόνιμο σύνδεσμο στὰ ἀγαπημένα σας.

Ἀπαντῆστε

Συμπληρῶστε κατωτέρω τὰ στοιχεῖα σας ἢ πατῆστε σὲ ἕνα εἰκονίδιο γιὰ νὰ συνδεθῆτε.

Λογότυπος τοῦ WordPress.com

Σχολιάζετε χρησιμοποιῶντας τὸν λογαριασμό σας στὸ WordPress.com. Ἀποσυνδεθῆτε /  Ἀλλαγή )

Φωτογραφία στὸ Facebook

Σχολιάζετε χρησιμοποιῶντας τὸν λογαριασμό σας στὸ Facebook. Ἀποσυνδεθῆτε /  Ἀλλαγή )

Σύνδεση μὲ τὸ %s σὲ ἐξέλιξη...

Αὐτὸς ὁ ἱστότοπος χρησιμοποιεῖ τὸ Akismet γιὰ νὰ μειώσει τὰ ἀνεπιθύμητα μηνύματα. Μάθετε τί συμβαίνει μὲ τὰ δεδομένα τῶν σχολίων σας.