Περνάνε όλες οι ελληνικές τράπεζες τα stress test (με βάση τα σημερινά στοιχεία)Περνάνε όλες οι ελληνικές τράπεζες τα stress test (με βάση τα σημερινά στοιχεία) καθώς στην περίπτωση της Eurobank πώλησε την Polbank στην Πολωνία και απορρόφησε την Δίας ενώ ταυτόχρονα πουλάει και την Τουρκική Tekfen. Με βάση τα γεγονότα του 2011 η Eurobank εμφανίζει core tier 1 7,6% κατά πολύ βελτιωμένο άρα περνάει τα stress tests.
To ίδιο συμβαίνει και με την ΑΤΕ που βελτιώνει τις επιδόσεις της με την αύξηση και το ομολογιακό που σχεδιάζει.
Να σημειωθεί ότι η EBA δεν δέχθηκε να συμπεριλάβει στα στοιχεία 2010 την απορρόφηση της Δίας αν είχε συμπεριληφθεί θα τα περνούσε ήδη από το 2010.

Ωστόσο, με βάση τα στοιχεία των ισολογισμών που δημοσιεύτηκαν στις 31 Δεκεμβρίου 2010 δυο ελληνικές τράπεζες δεν περνάνε αρχικά τα stress test. Κι αυτό γιατί στα αποτελέσματα τα οποία στηρίζονται στο λεγόμενο «δυσμενές σενάριο» δεν έχουν ληφθεί υπόψη κινήσεις ή προβλέψεις που έχουν πραγματοποιηθεί από τις 30 Απριλίου και μετά.

Ειδικότερα, η Αγροτική Τράπεζα υπό το «δυσμενές σενάριο» (ήτοι μη συνυπολογίζοντας κινήσεις που έχουν πραγματοποιηθεί μετά τις 30 Απριλίου) εμφανίζει δείκτη Tier 1 0,8% και η Eurobank οριακά χαμηλότερα του ελάχιστου απαιτούμενου 5%. Λαμβάνοντας υπόψη όμως την αύξηση μετοχικού κεφαλαίου που πραγματοποίησε η Αγροτική Τράπεζα, καθώς και τις προβλέψεις που έχει σχηματίσει, η βαθμολογία της διαμορφώνεται στο 6%, ενώ σε ό,τι αφορά την Eurobank λαμβάνοντας υπόψη την απορρόφηση της ΔΙΑΣ ΑΕΕΧ και την πώληση της θυγατρικής της στην Πολωνία, η βαθμολογία της διαμορφώνεται στο 7,6%.

Αναλυτικά τα στοιχεία

Όπως επισημαίνει σε ανακοίνωσή της η Τράπεζα της Ελλάδος, φέτος τα stress test έχουν πιο αυστηρές παραδοχές σε σχέση με τα περυσινά. Πρώτον, το όριο αναφοράς διαμορφώθηκε σε 5% για τους σκοπούς της φετινής άσκησης, έναντι 6% της περσινής άσκησης. Δεύτερον, ο ορισμός του δείκτη κεφαλαιακής επάρκειας που χρησιμοποιήθηκε στη φετινή άσκηση ήταν αυτός των Κύριων Βασικών Ιδίων Κεφαλαίων (Core Tier 1), έναντι των Βασικών Ιδίων Κεφαλαίων (Tier 1) της περσινής άσκησης. Τα σενάρια διαμορφώθηκαν από την EKT και καλύπτουν χρονικό ορίζοντα δύο ετών (2011-2012). Το δυσμενές σενάριο αντανακλά ακραίους υποθετικούς κινδύνους (τύπου ‘what if’). Μια επιπλέον σημαντική διαφορά από την περσινή άσκηση είναι ότι οι απαιτήσεις έναντι κεντρικών κυβερνήσεων που περιέχονται στο τραπεζικό χαρτοφυλάκιο των πιστωτικών ιδρυμάτων (banking book) αντιμετωπίζονται με μεθοδολογία αντίστοιχη εκείνης των λοιπών δανειακών χαρτοφυλακίων που ενέχουν πιστωτικό κίνδυνο (επιχειρηματικά, στεγαστικά και καταναλωτικά δάνεια). Σημείο εκκίνησης απετέλεσαν τα στοιχεία ισολογισμού της 31.12.2010.

Τράπεζα

(1)

Δείκτης Core Tier 1 την 31.12.2012

(υπό το δυσμενές σενάριο)

(2)

Δείκτης Core Tier 1 την 31.12.2012

(υπό το δυσμενές σενάριο, συμπεριλαμβανομένων των πρόσθετων μέτρων βελτίωσης του Δείκτη Κεφαλαιακής Επάρκειας)

Εθνική Τράπεζα

7,7%

9,7%

Alpha Bank

7,4%

8,2%

Ταχυδρομικό Ταμιευτήριο

5,5%

7,1%

Τράπεζα Πειραιώς

5,3%

6,3%

Eurobank EFG

4,9%

7,6%

Αγροτική Τράπεζα

-0,8%

6,0%

Συνολικό πλεόνασμα κεφαλαίων έναντι του ορίου αναφοράς 5%

€2,44 δις ευρώ

€5,05 δις ευρώ

Στη στήλη 1 του πίνακα, ο Δείκτης Core Tier 1 υπολογίζεται λαμβάνοντας υπόψη μέτρα που έχουν ληφθεί έως 30.4.2011. Τα μέτρα αυτά αποτελούνται αποκλειστικά από εγκεκριμένες αυξήσεις κεφαλαίων, κρατικές ενισχύσεις και υποχρεωτικά σχέδια αναδιάρθρωσης εγκεκριμένα από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Στα αποτελέσματα που παρατίθενται στη στήλη1 δεν λαμβάνονται υπόψη γενικές προβλέψεις που έχουν ήδη σχηματίσει οι τράπεζες και δράσεις που έλαβαν ή ανακοίνωσαν μετά τις 30 Απριλίου 2011.

Με βάση τα αποτελέσματα της άσκησης (στήλη 1 του πίνακα), συνολικά για τους 6 τραπεζικούς ομίλους στο τέλος του 2012 διαμορφώνεται καθαρό πλεόνασμα κεφαλαίων ύψους € 2,44 δις, έναντι του ποσού που αντιστοιχεί στο όριο 5% του δείκτη Core Tier 1.

Υπό το δυσμενές σενάριο, όταν δεν ληφθούν υπόψη τα πρόσθετα μέτρα, από τις 6 ελληνικές τράπεζες, οι τέσσερις βρίσκονται άνω του ορίου αναφοράς 5% (Εθνική Τράπεζα, Alpha Bank, Ταχυδρομικό Ταμιευτήριο και Τράπεζα Πειραιώς), η μία βρίσκεται οριακά κάτω του ορίου αναφοράς 5% (EFG Eurobank) και μία βρίσκεται σημαντικά κάτω του ορίου 5% (ΑΤΕbank).

Στη στήλη 2 ωστόσο του πίνακα δίνεται μια πιο αντιπροσωπευτική εικόνα της κεφαλαιακής θέσης των τραπεζών, καθώς ο Δείκτης Core Tier 1 υπολογίζεται λαμβάνοντας επιπλέον υπόψη:

(α) πρόσθετα μέτρα που ήδη υλοποιούνται ή έχουν δρομολογηθεί (π.χ. πωλήσεις ή απορροφήσεις θυγατρικών εταιριών, έκδοση μετατρέψιμων ομολόγων, αποεπενδύσεις κ.λ.π.), καθώς και
(β) τις γενικές προβλέψεις που έχουν ήδη σχηματιστεί για κάλυψη μελλοντικών ζημιών.

Τα προαναφερθέντα πρόσθετα μέτρα αυξάνουν σε σημαντικό βαθμό τους Δείκτες Κεφαλαιακής Επάρκειας με αποτέλεσμα ο δείκτης Κύριων Βασικών Ιδίων Κεφαλαίων (Core Tier 1) όλων των ελληνικών τραπεζών να υπερβαίνει αισθητά το όριο αναφοράς 5%, ενώ το πλεόνασμα κεφαλαίων, συνολικά για τους έξι ομίλους, υπερδιπλασιάζεται σε € 5,05 δις ευρώ.

Ειδικότερα η ΑΤΕbank έχει σχηματίσει σημαντικού ύψους γενικές προβλέψεις (€ 750 εκατ.), οι οποίες δεν έχουν συμπεριληφθεί στα αποτελέσματα που εμφανίζονται στη στήλη 1. Επιπρόσθετα, η Γενική Συνέλευση των μετόχων της έχει ήδη αποφασίσει την έκδοση μετατρέψιμου σε κοινές μετοχές ομολογιακού δανείου ύψους €235 εκατ. Οι ενέργειες αυτές διαμορφώνουν τον δείκτη της ΑΤΕbank σε 6% στο τέλος του 2012.

Όσον αφορά την EFG Eurobank, εάν ληφθούν υπόψη οι πρόσθετες ενέργειες που είτε έχουν υλοποιηθεί είτε έχουν σχεδιαστεί και γνωστοποιηθεί στην Τράπεζα της Ελλάδος, η τράπεζα υπερβαίνει σημαντικά το όριο αναφοράς, καθώς ο δείκτης Core Tier 1 στο τέλος του 2012 διαμορφώνεται στο επίπεδο του 7,6%. Στις ενέργειες αυτές περιλαμβάνονται η απορρόφηση της εταιρείας χαρτοφυλακίου ΔΙΑΣ ΑΕ, η χρήση των γενικών προβλέψεων που έχει ήδη σχηματίσει η τράπεζα, η έκδοση μετατρέψιμου σε κοινές μετοχές ομολογιακού δανείου, η πώληση μεριδίου της θυγατρικής Eurobank Polbank στην Πολωνία και η διάθεση πλειοψηφικού μεριδίου της Eurobank Tekfen στην Τουρκία.
Γ. Προβόπουλος
“Τα αποτελέσματα της άσκησης είναι ενθαρρυντικά όσον αφορά την κεφαλαιακή θέση των τραπεζών μας, οι οποίες ακολουθώντας και τις προτροπές της Τράπεζας της Ελλάδος, προχώρησαν σε αυξήσεις μετοχικού κεφαλαίου και δρομολόγησαν επιχειρηματικές κινήσεις με αποτέλεσμα την ενδυνάμωση της θέσης τους, παρά τις δυσκολίες του περιβάλλοντος. Οι μεγάλες προκλήσεις που αντιμετωπίζει σήμερα η ελληνική οικονομία επιβάλλουν όχι απλώς συνέχιση, αλλά ένταση των προσπαθειών. Η Τράπεζα της Ελλάδος θα συνεχίσει να ενθαρρύνει τις τράπεζες προς την κατεύθυνση αυτή”, ανέφερε σε δηλώσεις του ο διοικητής της Τραπέζης της Ελλάδος, Γ. Προβόπουλος.

Εθνική Τράπεζα
H ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Ε. («Εθνική Τράπεζα») συμμετείχε στην άσκηση προσομοίωσης ακραίων καταστάσεων που διενεργήθηκε σε πανευρωπαϊκό επίπεδο (2011 EU Wide Stress Testing Exercise of European Banks) από την Ευρωπαϊκή Τραπεζική Αρχή (ΕΒΑ), σε συνεργασία με την Τράπεζα της Ελλάδος, την Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα (ECB) την Ευρωπαϊκή Επιτροπή (EC) και το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο Συστημικού Κινδύνου (ESRB).
H Εθνική Τράπεζα αναγνωρίζει και αποδέχεται πλήρως τα αποτελέσματα που ανακοίνωσε σήμερα η Ευρωπαϊκή Τραπεζική Αρχή σχετικά με την πανευρωπαϊκή άσκηση προσομοίωσης ακραίων καταστάσεων.
Η πανευρωπαϊκή άσκηση προσομοίωσης ακραίων καταστάσεων, που διενεργήθηκε σε 91 Πιστωτικά Ιδρύματα καλύπτοντας πάνω από το 65% του συνόλου του Ενεργητικού του Τραπεζικού Συστήματος της Ευρωπαϊκής Ένωσης, σκοπεύει να αξιολογήσει την αντοχή των Ευρωπαϊκών Πιστωτικών Ιδρυμάτων σε ιδιαίτερα δυσμενή σενάρια και τη φερεγγυότητα σε υποθετικές ακραίες καταστάσεις κάτω από συγκεκριμένες περιοριστικές συνθήκες.
Οι παραδοχές και η μεθοδολογία δημιουργήθηκαν για να αξιολογήσουν την κεφαλαιακή επάρκεια των πιστωτικών ιδρυμάτων έναντι του 5% των Κύριων Βασικών Ιδίων Κεφαλαίων (Core Tier 1) ως σημείου αναφοράς και έχουν σκοπό την ανάκτηση της εμπιστοσύνης όσον αφορά την ανθεκτικότητα των πιστωτικών ιδρυμάτων που συμμετείχαν στην άσκηση. Τα δυσμενή σενάρια ακραίων καταστάσεων διαμορφώθηκαν από την Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα και καλύπτουν χρονικό ορίζοντα δύο ετών (2011-2012). Η άσκηση διενεργήθηκε με βάση την παραδοχή των στοιχείων Ισολογισμού του Δεκεμβρίου 2010. Η άσκηση δεν λαμβάνει υπόψη τις γενικές προβλέψεις που διαθέτουν τα πιστωτικά ιδρύματα, ορισμένα γεγονότα που ήδη έχουν συμβεί καθώς και μελλοντικές επιχειρηματικές στρατηγικές και διοικητικές ενέργειες και δεν αποτελεί πρόβλεψη για τα κέρδη της Εθνικής Τράπεζας.
Η επίπτωση των υποθέσεων του ιδιαιτέρως δυσμενούς σεναρίου διαμορφώνει τον εκτιμώμενο δείκτη των Κύριων Βασικών Κεφαλαίων Core Tier 1 της Εθνικής Τράπεζας σε 7,7% το 2012 έναντι 11,9% στο τέλος του 2010. Το αποτέλεσμα αυτό ενσωματώνει μόνο μέτρα που έχουν ανακοινωθεί και έχουν γίνει πλήρως αποδεκτά μέχρι τις 30 Απριλίου 2011 καθώς και τα υποχρεωτικά σχέδια αναδιάρθρωσης τα οποία έχουν συμφωνηθεί με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή πριν τις 30 Απριλίου 2011. Το αποτέλεσμα αυτό δεν λαμβάνει υπόψη τις γενικές προβλέψεις ούτε τις μελλοντικές αντισταθμιστικές ενέργειες που σχεδιάζει η Εθνική Τράπεζα.
Ο δείκτης των Κύριων Βασικών Κεφαλαίων Core Tier 1 της Εθνικής Τράπεζας υπερβαίνει σημαντικά το όριο του 5% που έθεσε η ΕΒΑ, ακόμη και αν δεν υπολογίσουμε την κρατική κεφαλαιακή ενίσχυση ύψους €350 εκατ. που έχει λάβει η Τράπεζα από το Ελληνικό Δημόσιο. Συγκεκριμένα, στην περίπτωση αυτή ο δείκτης Core Tier 1 της Εθνικής Τράπεζας θα ανήρχετο στο 7,2%.
Λεπτομέρειες για τα αποτελέσματα της Εθνικής Τράπεζας
Τα αποτελέσματα της άσκησης καθώς και οι αδυναμίες οι οποίες παρατηρήθηκαν, και θα δημοσιοποιηθούν, θα ληφθούν υπόψη ώστε να βελτιωθεί η ανθεκτικότητα του χρηματοπιστωτικού συστήματος. Τα αποτελέσματα της άσκησης έδειξαν ότι:
Η Εθνική Τράπεζα καλύπτει τα ελάχιστα κεφάλαια που έχουν τεθεί ως σημείο αναφοράς για το σκοπό της συγκεκριμένης άσκησης. Η Εθνική Τράπεζα θα συνεχίσει να διασφαλίζει ότι θα διατηρούνται τα απαραίτητα επίπεδα κεφαλαίων, ενώ επιπρόσθετα έχει λάβει τις ακόλουθες επιχειρηματικές αποφάσεις ή προγραμματίζει τις ακόλουθες ενέργειες που αποσκοπούν στην ενίσχυση των κεφαλαίων της κατά €1,4 δισ. Ως αποτέλεσμα αυτών των ενεργειών, ο δείκτης των Κύριων Βασικών Κεφαλαίων Core Tier 1 θα αυξηθεί κατά δύο (2) ποσοστιαίες μονάδες και θα ανέλθει στο 9,7%.
Συγκεκριμένα, οι επιχειρηματικές αποφάσεις και ενέργειες που θα συμβάλλουν στην αύξηση αυτή είναι:
§ Χρήση των γενικών προβλέψεων ύψους €304 εκατ. που είχαν συσσωρευτεί στο τέλος του 2010 (αύξηση +0,3% στο δείκτη των Κύριων Βασικών Κεφαλαίων Core Tier 1).
§ Εξαγορά του 49,90% μειοψηφικού πακέτου της εταιρείας επενδύσεων χαρτοφυλακίου CPT. Η εξαγορά ολοκληρώθηκε στις 30/6/2011 και προσθέτει €210 εκατ. στα ίδια κεφάλαια της Τράπεζας, αυξάνοντας κατά +0,3% τον δείκτη των Κύριων Βασικών Κεφαλαίων Core Tier 1.
§ Διάθεση του μειοψηφικού πακέτου έως 20% της θυγατρικής της Εθνικής Τράπεζας στην Τουρκία, FinansBank, η οποία εκτιμάται ότι θα συνεισφέρει €1,0 δισ. στα ίδια κεφάλαια της, αυξάνοντας τον δείκτη των Κύριων Βασικών Κεφαλαίων Core Tier κατά +1,4%.
Όσον αφορά τις υποθέσεις και τα αποτελέσματα της άσκησης:
§ Τα αποτελέσματα της άσκησης διαμορφώνονται έχοντας συνυπολογίσει υψηλότατες προβλέψεις απομείωσης τόσο για τις χορηγήσεις λιανικής και επιχειρηματικής πίστης όσο και για τα ανοίγματα της Τράπεζας σε κράτη και σε χρηματοπιστωτικά ιδρύματα. Τα ανοίγματα στα κράτη περιλαμβάνουν είτε άμεση έκθεση σε κρατικούς τίτλους και δάνεια είτε έμμεση σε κρατικές εγγυήσεις που έχουν δοθεί για δάνεια προς τρίτους.
§ Στις χορηγήσεις, το ποσό των προβλέψεων απομείωσης που επηρέασε τα αποτελέσματα στην διετία 2011-2012 ήταν €4.310 εκατ., ποσό που αντιστοιχεί σε 5,7% επί αυτών των χορηγήσεων, με αποτέλεσμα οι σωρευτικές προβλέψεις απομείωσης για τον Όμιλο στο τέλος του 2012 να ανέρχονται στο αρκετά υψηλό επίπεδο του 10,5% επί των χορηγήσεων αυτών. Το επίπεδο αυτό αντιστοιχεί σε δείκτη επισφαλειών στο 18,5% για τον Όμιλο, γεγονός που υπογραμμίζει την αυστηρότητα των παραδοχών της εν λόγω άσκησης.
§ Στα ανοίγματα σε κράτη και χρηματοπιστωτικά ιδρύματα, οι προβλέψεις ανήλθαν σε €3.835 εκατ., από τα οποία τα €3.361 εκατ. αφορούν την Ελλάδα. Η σωρευτική πιθανότητα αθέτησης (probability of default – PD) για τη διετία 2011-2012 που εφαρμόστηκε στα ανοίγματα της Εθνικής Τράπεζας προς την Ελληνική Δημοκρατία ήταν 36,15% και αντιστοιχεί στην πιθανότητα αθέτησης που συνάγεται από τον μέσο όρο της αξιολόγησης πιστοληπτικής ικανότητας των αναγνωρισμένων οίκων. Στην διαβάθμιση αυτή για τους σκοπούς της άσκησης, η Ελλάδα κατατάχθηκε στην χαμηλότερη βαθμίδα CCC (S&P/Fitch) ή Caa1-c (Moody’s). Η ζημία σε περίπτωση αθέτησης (Loss Given Default – LGD) από την ανωτέρω πιθανότητα αθέτησης ορίστηκε στο 40%.
§ Το συνολικό άμεσο και έμμεσο άνοιγμα της Εθνικής Τράπεζας στην Ελληνική Δημοκρατία στο τέλος του 2010 ανερχόταν σε €23,3 δισ., το οποίο περιλαμβάνει: (α) ομόλογα του Ελληνικού Δημοσίου ύψους €12,7 δισ., (β) δάνεια προς το Ελληνικό Δημόσιο ύψους €5,9 δισ. και (γ) εγγυήσεις του Ελληνικού Δημοσίου για δάνεια προς τρίτους (επιδοτούμενα στεγαστικά, ΔΕΚΟ, Μικρομεσαίες επιχειρήσεις) ύψους €4,7 δισ. Στο τέλος του Μαίου 2011, το ύψος των δανείων με εγγύηση του Δημοσίου έχει ήδη μειωθεί στα €3,9 δισ. Σημειώνεται δε, ότι όσον αφορά τα δάνεια αυτά που σχετίζονται με ΝΠΔΔ και ΔΕΚΟ είναι πλήρως εξυπηρετούμενα. Επισημαίνεται ότι οι επιλογές που συζητούνται σχετικά με την επιμήκυνση του χρέους του Ελληνικού Δημοσίου δεν περιλαμβάνουν ούτε τα δάνεια προς το Ελληνικό Δημόσιο (βλ. (β) ανωτέρω) ούτε και τις εγγυήσεις του Ελληνικού Δημοσίου για δάνεια προς τρίτους (βλ. (γ) ανωτέρω).
Συμπερασματικά, τα αποτελέσματα της άσκησης, προ των προαναφερθέντων επιχειρηματικών αποφάσεων και ενεργειών, υποδηλώνουν ΄΄απόθεμα ασφαλείας΄΄, ύστερα μάλιστα από τις επιπτώσεις ακραίων καταστάσεων που προβλέπονται από την άσκηση, ύψους €1.950 εκατ. επί των κεφαλαίων Core Tier 1, σε σχέση με το όριο του 5% όπως ορίστηκε για τους σκοπούς της άσκησης.
Εάν ληφθούν υπόψη οι παραπάνω ενέργειες, που έχουν υλοποιηθεί ή βρίσκονται σε εξέλιξη, τότε το ΄΄απόθεμα ασφαλείας΄΄ αυξάνεται σημαντικά στο ποσό των €3.400 εκατ.

Alpha Bank
Σε 7,4% το 2012 έναντι 10,8% στο τέλος του 2010 διαμορφώνει τον εκτιμώμενο δείκτη των Κύριων Βασικών Κεφαλαίων Core Tier 1 της Alpha Bank η επίπτωση των υποθέσεων του ιδιαιτέρως δυσμενούς σεναρίου του stress test. Tο αποτέλεσμα αυτό ενσωματώνει μόνο μέτρα που έχουν ανακοινωθεί και έχουν γίνει πλήρως αποδεκτά έως τις 30 Απριλίου 2011. Το αποτέλεσμα αυτό δεν λαμβάνει υπόψη τις ενέργειες που σχεδιάζει η ALPHA BANK ΑΕ για τη μείωση των κινδύνων.
H Alpha Bank συμμετείχε στην άσκηση προσομοιώσεως ακραίων καταστάσεων που διενεργήθηκε σε πανευρωπαϊκό επίπεδο (2011 EU Wide Stress Testing Exercise of European Banks), από την Ευρωπαϊκή Τραπεζική Αρχή (ΕΒΑ), σε συνεργασία με την Τράπεζα της Ελλάδος, την Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα (ECB), την Ευρωπαϊκή Επιτροπή (EC) και το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο Συστημικού Κινδύνου (ESRB).
H Alpha Bank αναγνωρίζει και αποδέχεται πλήρως τα αποτελέσματα που ανακοίνωσε σήμερα η Ευρωπαϊκή Τραπεζική Αρχή σχετικά με την πανευρωπαϊκή άσκηση προσομοιώσεως ακραίων καταστάσεων.
Η πανευρωπαϊκή άσκηση προσομοιώσεως ακραίων καταστάσεων, που διενεργήθηκε σε 90 Πιστωτικά Ιδρύματα καλύπτοντας πάνω από το 65% του συνόλου του Ενεργητικού του Τραπεζικού Συστήματος της Ευρωπαϊκής Ένωσης, σκοπεύει να αξιολογήσει την αντοχή των Ευρωπαϊκών Πιστωτικών Ιδρυμάτων σε ιδιαίτερα δυσμενή σενάρια και τη φερεγγυότητά τους σε υποθετικές ακραίες καταστάσεις κάτω από συγκεκριμένες περιοριστικές συνθήκες.
Οι παραδοχές και η μεθοδολογία δημιουργήθηκαν προκειμένου να αξιολογήσουν την κεφαλαιακή επάρκεια των πιστωτικών ιδρυμάτων με σημείο αναφοράς το 5% των Κύριων Βασικών Ιδίων Κεφαλαίων (Core Tier 1) και έχουν σκοπό την ενίσχυση της εμπιστοσύνης όσον αφορά την ανθεκτικότητα των πιστωτικών ιδρυμάτων που συμμετείχαν στην άσκηση. Τα δυσμενή σενάρια ακραίων καταστάσεων διαμορφώθηκαν από την Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα και καλύπτουν χρονικό ορίζοντα δύο ετών (2011-2012). Η άσκηση διενεργήθηκε με βάση τα στοιχεία Ισολογισμού της 31ης Δεκεμβρίου 2010. Η άσκηση δεν λαμβάνει υπόψη ορισμένα γεγονότα που ήδη έχουν συμβεί καθώς και μελλοντικές επιχειρηματικές στρατηγικές και διοικητικές ενέργειες, ενώ δεν αποτελεί πρόβλεψη για τα κέρδη της ALPHA BANK ΑΕ.
Τα αποτελέσματα της άσκησης έδειξαν ότι:
Η ALPHA BANK ΑΕ υπερκαλύπτει τα ελάχιστα κεφάλαια που έχουν τεθεί ως σημείο αναφοράς για το σκοπό της συγκεκριμένης ασκήσεως. Το πιστωτικό ίδρυμα θα συνεχίσει να διασφαλίζει ότι θα διατηρούνται τα απαραίτητα επίπεδα κεφαλαίων. Tα αναλυτικά αποτελέσματα της ασκήσεως για το βασικό και το δυσμενές σενάριο, καθώς και η πληροφόρηση για τα πιστωτικά ανοίγματα της ALPHA BANK ΑΕ έναντι κεντρικών κυβερνήσεων παρέχονται στους συνημμένους πίνακες δημοσιοποίησης σύμφωνα με το κοινό πρότυπο της ΕΒΑ. Η άσκηση διενεργήθηκε σύμφωνα με την κοινή μεθοδολογία και τις κοινές υποθέσεις της ΕΒΑ (π.χ. στοιχεία ισολογισμού 31.12.2010) όπως αυτή δημοσιεύτηκε στο μεθοδολογικό κείμενο της ΕΒΑ. Τα αποτελέσματα του βασικού σεναρίου παρέχονται για λόγους συγκρισιμότητας. Τα αποτελέσματα τόσο του βασικού σεναρίου όσο και του δυσμενούς δεν μπορούν να θεωρηθούν ότι αποτελούν πρόβλεψη του πιστωτικού ιδρύματος ούτε μπορούν άμεσα να συγκριθούν με άλλα δημοσιευμένα στοιχεία/πληροφορίες της Τραπέζης. Περισσότερες πληροφορίες όσον αφορά τα σενάρια, τις υποθέσεις και τη μεθοδολογία είναι διαθέσιμες στην ιστοσελίδα της ΕΒΑ.
Η Τράπεζα έχει διευρύνει τις επιλογές της για την διασφάλιση των απαραίτητων κεφαλαίων σε περίπτωση που επικρατήσουν συνθήκες που θα προσομοιάζουν με τις υποθέσεις του ιδιαίτερα δυσμενούς σεναρίου μέσω της δυνατότητας εκδόσεως ομολογιακού δανείου μετατρέψιμου, σενέο-εκδοθησόμενες κοινές μετά ψήφου μετοχές της Τραπέζης ανωτάτου ύψους έως ποσοστού 10% επί του νυν καταβεβλημένου συνολικού μετοχικού κεφαλαίου της Τραπέζης, ήτοι Ευρώ 345 εκατ. Σημειώνεται ότι το ανωτέρω έχει συμπεριληφθεί στην άσκηση προσομοιώσεως ακραίων καταστάσεων στα “πρόσθετα μέτρα τα οποία έχουν σχεδιαστεί ή υλοποιούνται για τη μείωση των κινδύνων”, διαμορφώνοντας τον εκτιμώμενο δείκτη των Κύριων Βασικών Κεφαλαίων Core Tier 1 σε 8,2% το 2012.
Στην εκτίμηση του δείκτη των Κύριων Βασικών Κεφαλαίων Core Tier 1 σε 8,2% το 2012, δεν συμπεριλαμβάνονται τα κατωτέρω:
• Η δυνατότητα αντλήσεως κεφαλαίων, μέσω αυξήσεως του μετοχικού κεφαλαίου της Τραπέζης, μετά την πρόσφατη απόφαση της Γενικής Συνελεύσεως, δια καταβολής μετρητών με την έκδοση κοινών ονομαστικών μετά ψήφου αΰλων μετοχών. Ενδεικτικά, για κάθε € 500 εκατ. αυξήσεως του μετοχικού κεφαλαίου η ενίσχυση των δεικτών κεφαλαιακής επάρκειας με βάση το σταθμισμένο ενεργητικό του 2010 θα ανέρχεται σε περίπου 1%.
• Οι ενέργειες προς περαιτέρω ενίσχυση των κεφαλαιακών δεικτών της Τραπέζης, μέσω της ενεργής διαχειρίσεως των στοιχείων του ισολογισμού μας. Η μόχλευση του ισολογισμού εξακολουθεί να βαίνει μειούμενη οδηγώντας σε μείωση των σταθμισμένων έναντι κινδύνων στοιχείων του ενεργητικού κατά Ευρώ 0,8 δισ. το πρώτο τρίμηνο του 2011, Οι ενέργειες αυτές θα συνεχιστούν για το υπόλοιπο του 2011 και για το 2012, ενδυναμώνοντας περαιτέρω τα κεφάλαια της Τραπέζης.
• Η ενίσχυση της κερδοφορίας και κατ΄ επέκταση των κεφαλαίων της Τραπέζης μέσω της ήδη επιτυχημένης εφαρμογής του προγράμματος περιορισμού του κόστους, με στόχο έως το τέλος του 2013 η συνολική εξοικονόμηση δαπανών να ανέρχεται στο 10% των εξόδων του 2010.Το πρόγραμμα περιλαμβάνει τον εξορθολογισμό του Δικτύου, τον ανασχεδιασμό των εργασιών, τον περιορισμό στις αμοιβές τρίτων και την εσωτερική ανάθεση εργασιών.

Eurobank
H Τράπεζα EFG Eurobank Ergasias A.E. συμμετείχε στην άσκηση προσομοίωσης ακραίων καταστάσεων που διενεργήθηκε σε πανευρωπαϊκό επίπεδο (2011 EU Wide Stress Testing Exercise of European Banks) από την Ευρωπαϊκή Τραπεζική Αρχή (ΕΒΑ), σε συνεργασία με την Τράπεζα της Ελλάδος, την Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα (ECB) την Ευρωπαϊκή Επιτροπή (EC) και το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο Συστημικού Κινδύνου (ESRB).
H Τράπεζα EFG Eurobank Ergasias A.E. αναγνωρίζει και αποδέχεται πλήρως τα αποτελέσματα που ανακοίνωσε σήμερα η Ευρωπαϊκή Τραπεζική Αρχή σχετικά με το πανευρωπαϊκή άσκηση προσομοίωσης ακραίων καταστάσεων.
Η πανευρωπαϊκή άσκηση προσομοίωσης ακραίων καταστάσεων, που διενεργήθηκε σε 90 Πιστωτικά Ιδρύματα καλύπτοντας πάνω από το 65% του συνόλου του Ενεργητικού του Τραπεζικού Συστήματος της Ευρωπαϊκής Ένωσης, σκοπεύει να αξιολογήσει την αντοχή των Ευρωπαϊκών Πιστωτικών Ιδρυμάτων σε ιδιαίτερα δυσμενή σενάρια και τη φερεγγυότητα σε υποθετικές ακραίες καταστάσεις κάτω από συγκεκριμένες περιοριστικές συνθήκες.
Οι παραδοχές και η μεθοδολογία δημιουργήθηκαν για να αξιολογήσουν την κεφαλαιακή επάρκεια των πιστωτικών ιδρυμάτων έναντι του 5% των Κύριων Βασικών Ιδίων Κεφαλαίων (Core Tier 1) ως σημείου αναφοράς και έχουν σκοπό την ανάκτηση της εμπιστοσύνης όσον αφορά την ανθεκτικότητα των πιστωτικών ιδρυμάτων που συμμετείχαν στην άσκηση.
Τα δυσμενή σενάρια ακραίων καταστάσεων διαμορφώθηκαν από την Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα και καλύπτουν χρονικό ορίζοντα δύο ετών (2011-2012). Η άσκηση διενεργήθηκε με βάση την παραδοχή των στοιχείων Ισολογισμού του Δεκεμβρίου 2010. Η άσκηση δεν λαμβάνει υπόψη τις γενικές προβλέψεις που διαθέτουν τα πιστωτικά ιδρύματα, ορισμένα γεγονότα που ήδη έχουν συμβεί καθώς και μελλοντικές επιχειρηματικές στρατηγικές και διοικητικές ενέργειες και δεν αποτελεί πρόβλεψη για τα κέρδη της Τράπεζας EFG Eurobank Ergasias A.E..
Η επίπτωση των υποθέσεων του ιδιαιτέρως δυσμενούς σεναρίου διαμορφώνει τον εκτιμώμενο δείκτη των Κύριων Βασικών Κεφαλαίων Core Tier 1 της Τράπεζας EFG Eurobank Ergasias A.E. σε 4.9% το 2012 (οριακή υστέρηση κεφαλαίων 58 εκατ. ευρώ σε σχέση με τα ελάχιστα κεφάλαια που έχουν τεθεί ως σημείο αναφοράς για το σκοπό της συγκεκριμένης άσκησης) έναντι 9.0% (που αντιστοιχεί σε 4,296 εκατ. ευρώ κεφάλαια) στο τέλος του 2010. Το αποτέλεσμα αυτό ενσωματώνει μόνο αυξήσεις κεφαλαίου ή αντίστοιχες ενέργειες που έχουν ανακοινωθεί και πραγματοποιηθεί μέχρι τις 30 Απριλίου 2011.
Ενσωματώνοντας τις ενέργειες που έχουν ήδη αποφασιστεί, ανακοινωθεί και ήδη υλοποιούνται, και αναφέρονται αναλυτικά παρακάτω, ο δείκτης Κυρίων Βασικών Κεφαλαίων (Core Tier 1) ανέρχεται σε 11,2%, ενώ μετά την επίπτωση του ιδιαιτέρως δυσμενούς σεναρίου της άσκησης διαμορφώνεται σε 7,6%.
Η Τράπεζα EFG Eurobank Ergasias A.E. έχει ήδη αποφασίσει, ανακοινώσει και υλοποιεί ενέργειες ενίσχυσης των κεφαλαίων της, οι οποίες έχουν γνωστοποιηθεί στην Τράπεζα της Ελλάδος, όπως η απορρόφηση της εταιρείας επενδύσεων χαρτοφυλακίου ΔΙΑΣ που έχει ήδη ολοκληρωθεί και η στρατηγική συνεργασία με την Raiffeisen Bank International στην Πολωνία που βασίζεται σε δεσμευτική συμφωνία, οι οποίες θα υπερκαλύψουν την ανωτέρω οριακή υστέρηση εντός των επομένων τριών μηνών.
Περαιτέρω η τράπεζα έχει αποφασίσει τη χρήση των γενικών προβλέψεων, που έχει ήδη σχηματίσει για κάλυψη μελλοντικών ζημιών, εφόσον χρειαστεί, την έκδοση μετατρέψιμου σε κοινές μετοχές ομολογιακού δανείου καθώς και την διάθεση πλειοψηφικού μεριδίου στην θυγατρική της στην Τουρκία.
Αφού ληφθούν υπόψη οι ενέργειες που έχουν ήδη πραγματοποιηθεί καθώς και εκείνες που θα υλοποιηθούν μελλοντικά και αναφέρονται στην προηγούμενη παράγραφο, ο δείκτης Κύριων Βασικών Ιδίων Κεφαλαίων ανέρχεται σε 7,6% μετά την επίπτωση των υποθέσεων του ιδιαιτέρως δυσμενούς σεναρίου, έναντι σημείου αναφοράς 5%, επιβεβαιώνοντας την εμπιστοσύνη όλων των ενδιαφερομένων μερών, συμπεριλαμβανομένων των καταθετών, των πελατών, των υπαλλήλων και των επενδυτών.
Σε κάθε περίπτωση, οι μηχανισμοί στήριξης που έχει δημιουργήσει η Ελληνική Δημοκρατία και η Τράπεζα της Ελλάδος, σε συνεργασία με την διεθνή κοινότητα, όπως περιγράφονται αναλυτικά στη σχετική με την Πανευρωπαϊκή άσκηση ανακοίνωση του Υπουργείου Οικονομίας, και οι οποίοι δύναται να ενεργοποιηθούν σε περιπτώσεις κρίσεων, ενισχύουν τη χρηματοπιστωτική σταθερότητα.

Τράπεζα Κύπρου
Η Τράπεζα Κύπρου υποβλήθηκε στην άσκηση προσομοίωσης ακραίων καταστάσεων, η οποία διενεργήθηκε σε πανευρωπαϊκό επίπεδο για το 2011 από την Ευρωπαϊκή Τραπεζική Αρχή (ΕΤΑ), σε συνεργασία με την Κεντρική Τράπεζα Κύπρου (ΚΤΚ), την Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα (ΕΚΤ), την Ευρωπαϊκή Επιτροπή (ΕΕ) και το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο Συστημικού Κινδύνου (ΕΣΣΚ).
Η Τράπεζα Κύπρου σημειώνει τις σημερινές ανακοινώσεις της ΕΤΑ, της ΚΤΚ και του Υπουργείου Οικονομικών για την άσκηση προσομοίωσης ακραίων καταστάσεων σε πανευρωπαϊκό επίπεδο και αποδέχεται πλήρως τα αποτελέσματα της άσκησης.
Η άσκηση προσομοίωσης ακραίων καταστάσεων, στην οποία συμμετείχαν 91 τράπεζες καλύπτοντας πέραν του 65% του συνόλου του ενεργητικού του τραπεζικού συστήματος της Ευρωπαϊκής Ένωσης, αποσκοπεί στην αξιολόγηση της ανθεκτικότητας των Ευρωπαϊκών τραπεζών σε ακραίες κρίσεις και
την φερεγγυότητα τους σε υποθετικές ασκήσεις προσομοίωσης υπό συγκεκριμένες περιοριστικές
συνθήκες. Οι υποθέσεις και η μεθοδολογία συστάθηκαν για την αξιολόγηση της κεφαλαιακής επάρκειας των τραπεζών σε σύγκριση με επίπεδο αναφοράς 5% για τον δείκτη κύριων βασικών ίδιων κεφαλαίων και αποσκοπούν στην αποκατάσταση της εμπιστοσύνης στην ανθεκτικότητα των εξεταζόμενων τραπεζών.
Το ακραίο σενάριο καθορίστηκε από την ΕΚΤ και καλύπτει ένα διετές χρονικό ορίζοντα (2011-2012). Η άσκηση προσομοίωσης ακραίων καταστάσεων διενεργήθηκε υποθέτοντας σταθερό ισολογισμό ως 31 Δεκεμβρίου 2010 και δεν λαμβάνει υπόψη μελλοντικές επιχειρηματικές στρατηγικές και διοικητικές
δράσεις. Επίσης δεν αποτελεί πρόβλεψη για τα κέρδη της Τράπεζας Κύπρου. Ως αποτέλεσμα της υποτιθέμενης κρίσης, ο εκτιμώμενος ενοποιημένος δείκτης κύριων ιδίων πρωτοβάθμιων κεφαλαίων της Τράπεζας Κύπρου θα ανέλθει σε 6,2% το 2012 υπό το ακραίο σενάριο σε σύγκριση με 8,1% το τέλος του 2010. Λαμβάνοντας υπόψη τους παράγοντες μετριασμού που λήφθηκαν από την Τράπεζα, ο δείκτης εποπτικά αποδεκτών κεφαλαίων αυξάνεται σε 9,5%. Ο
παράγοντας μετριασμού αφορά την έκδοση €887 εκατ. Μετατρέψιμων Αξιογράφων Ενισχυμένου Κεφαλαίου τον Μάιο 2011 τα οποία μπορούν να απορροφήσουν ζημιές στη βάση της συνεχιζόμενης δραστηριότητας.
Η άσκηση προσομοίωσης ακραίων καταστάσεων απαιτεί όπως για τα αποτελέσματα και τις αδυναμίες που εντοπίστηκαν, τα οποία θα ανακοινωθούν στις αγορές, γίνουν ενέργειες με σκοπό τη βελτίωση της ανθεκτικότητας του χρηματοπιστωτικού συστήματος. Με την ολοκλήρωση της πανευρωπαϊκής άσκησης προσομοίωσης ακραίων καταστάσεων, τα αποτελέσματα καταδεικνύουν ότι η Τράπεζα Κύπρου πληροί το κριτήριο του κεφαλαίου που είχε καθοριστεί για τους σκοπούς της άσκησης. Η Τράπεζα Κύπρου θα συνεχίσει να διασφαλίζει τη διατήρηση ικανοποιητικών επιπέδων κεφαλαίου.
Τα αποτελέσματα της άσκησης προσομοίωσης ακραίων καταστάσεων επαναβεβαιώνουν την ισχυρή κεφαλαιακή θέση της Τράπεζας Κύπρου, ακόμα και υπό τις πιο ακραίες και θεωρητικές συνθήκες προσομοίωσης. Τα αποτελέσματα επίσης εκφράζουν την προληπτική πολιτική του Συγκροτήματος για
αποτελεσματική διαχείριση της κρίσης και τη λήψη των αναγκαίων μέτρων για τη διατήρηση επαρκών δεικτών κεφαλαίου, ισχυρής ρευστότητας και κερδοφορίας σε δυσμενείς οικονομικές συνθήκες.

Δήλωση Διευθύνοντος Συμβούλου Συγκροτήματος Τράπεζας Κύπρου κ. Ανδρέα Ηλιάδη, σχετικά με τα αποτελέσματα της Πανευρωπαϊκής Άσκησης Προσομοιώσεως Ακραίων Καταστάσεων (EU-wide Stress Tests)
«Η Τράπεζα Κύπρου βασιζόμενη στην ισχυρή κεφαλαιακή της βάση, την ρευστότητα και την ικανοποιητική της κερδοφορία, πέρασε με επιτυχία τα stress tests που διεξήχθησαν από την Ευρωπαϊκή Τραπεζική Αρχή (EBA).Το Συγκρότημα αναγνωρίζοντας ότι μια ισχυρή κεφαλαιακή βάση το θωρακίζει απέναντι σε οποιεσδήποτε αντίξοες συνθήκες, είχε πάντα ως μία εκ των στρατηγικών του προτεραιοτήτων τη διατήρηση ισχυρών δεικτών κεφαλαιακής επάρκειας.
Μέσα σε αυτό το πλαίσιο, η Τράπεζα Κύπρου, ενεργώντας έγκαιρα προέβη στις 18 Μαΐου 2011 σε έκδοση Μετατρέψιμων Αξιογράφων Ενισχυμένου Κεφαλαίου ύψους €887 εκ. Στόχος της έκδοσης αυτής ήταν να ενισχύσει ακόμη περισσότερο την ισχυρή κεφαλαιακή βάση του Οργανισμού, με επιπλέον κεφάλαια υψηλής ποιότητας που πληρούν τις απαιτήσεις της Βασιλείας ΙΙΙ,. Ακόμη και μετά από τα ακραία σενάρια των stress tests που ανακοινώθηκαν, και συνυπολογίζοντας τα πιο πάνω υψηλής ποιότητας κεφάλαια, ο Δείκτης “εποπτικά αποδεκτών κεφαλαίων” του Συγκροτήματος παραμένει στο υψηλό 9,5%, σε σχέση με το ελάχιστο αποδεκτό 5,0%. Ο Δείκτης “εποπτικά αποδεκτών κεφαλαίων” καθορίστηκε από την EBA για σκοπούς των stress tests και αντιπροσωπεύει την κεφαλαιακή επάρκεια μετά τις επιπτώσεις των ακραίων αυτών καταστάσεων λαμβάνοντας υπόψη μόνο τα κεφάλαια εξαιρετικής ποιότητας.
Τα αποτελέσματα των stress tests δικαιώνουν τις στρατηγικές επιλογές και ενέργειες του Συγκροτήματος, και αποδεικνύουν την πολύ ισχυρή κεφαλαιακή του βάση ακόμη και κάτω από τα πλέον ακραία, δύσκολα, και αντίξοα σενάρια.
Με την ισχυρή κεφαλαιακή βάση και με την ρευστότητα που διαθέτει η Τράπεζα Κύπρου, συνεχίζει την αναπτυξιακή της πορεία αντιμετωπίζοντας τις προκλήσεις του αρνητικού οικονομικού περιβάλλοντος στηρίζοντας παράλληλα την οικονομία και τους πελάτες της».

Marfin Popular
Η Marfin Popular Bank Public Co Ltd συμπεριλήφθηκε στην Πανευρωπαϊκή άσκηση προσομοίωσης ακραίων καταστάσεων του 2011 που διοργανώθηκε από την Ευρωπαϊκή Τραπεζική Αρχή (European Banking Authority), σε συνεργασία με την Κεντρική Τράπεζα της Κύπρου, την Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα (European Central Bank), την Ευρωπαϊκή Επιτροπή (European Commission) και το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο Συστημικού Κινδύνου (European Systemic Risk Board).
Η Marfin Popular Bank έλαβε γνώση των σημερινών ανακοινώσεων της Ευρωπαϊκής Τραπεζικής Αρχής, της Κεντρικής Τράπεζας της Κύπρου και του Υπουργείου Οικονομικών αναφορικά με τα αποτελέσματα της Πανευρωπαϊκής άσκησης προσομοίωσης ακραίων καταστάσεων και αποδέχεται τα αποτελέσματα της άσκησης αυτής.
Ο στόχος της Πανευρωπαϊκής άσκησης προσομοίωσης ακραίων καταστάσεων, η οποία διενεργήθηκε σε 91 τράπεζες που συνολικά καλύπτουν πάνω από 65% του συνολικού ενεργητικού του Ευρωπαϊκού τραπεζικού συστήματος, είναι να εκτιμηθεί η ανθεκτικότητα των Ευρωπαϊκών τραπεζών σε ακραία αρνητικά σενάρια καθώς και η φερεγγυότητά τους σε υποθετικά δυσμενή γεγονότα κάτω από ορισμένες περιοριστικές συνθήκες.
Οι παραδοχές και η μεθοδολογία που χρησιμοποιήθηκαν, καθορίστηκαν για να εκτιμηθεί η κεφαλαιακή επάρκεια των τραπεζών με σημείο αναφοράς το Δείκτη Βασικών Πρωτοβάθμιων Κεφαλαίων (Core Tier 1 ratio) στο 5% και έχουν ως στόχο την αποκατάσταση της εμπιστοσύνης στην ανθεκτικότητα των τραπεζών που υποβλήθηκαν στην άσκηση προσομοίωσης ακραίων καταστάσεων. Το ακραίο δυσμενές σενάριο (adverse stress scenario) καθορίστηκε από την Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα και καλύπτει περίοδο 2 ετών (2011-2012). Η άσκηση προσομοίωσης ακραίων καταστάσεων διενεργήθηκε με βάση την παραδοχή ότι ο ισολογισμός παραμένει αμετάβλητος (static balance sheet), βάσει της 31 Δεκεμβρίου 2010. Η άσκηση προσομοίωσης ακραίων καταστάσεων δεν λαμβάνει υπόψη μελλοντικές επιχειρηματικές στρατηγικές και ενέργειες της Διοίκησης και δεν αποτελεί πρόβλεψη για τα αποτελέσματα της Marfin Popular Bank.
Ως αποτέλεσμα της εφαρμογής του δυσμενούς σεναρίου, ο δείκτης βασικών πρωτοβάθμιων κεφαλαίων (Core Tier 1 ratio) για τον Όμιλο της Marfin Popular Bank μεταβάλλεται σε 5,3% και σε 5,6%, μετά την πώληση της θυγατρικής στην Αυστραλία που έχει ήδη ολοκληρωθεί, για το έτος 2012 από 7,3% στο τέλος του Δεκεμβρίου 2010 και 9,4% στο τέλος του Μαρτίου 2011. Συμπεριλαμβανομένων των μέτρων άμβλυνσης κινδύνου, όπως αυτά καταγράφονται στα εγκεκριμένα από την Ευρωπαϊκή Τραπεζική Αρχή αποτελέσματα (endorsed results), ο δείκτης βασικών πρωτοβάθμιων κεφαλαίων (Core Tier 1 ratio) της Τράπεζας ανέρχεται σε 9,2%.
Τα αναφερόμενα μέτρα έχουν ως εξής:
πώληση της θυγατρικής στην Αυστραλία ,τον Ιανουάριο του 2011
„ έκδοση Μετατρέψιμων Αξιόγραφων Ενισχυμένου Κεφαλαίου με υποχρεωτική μετατροπή σε κοινές μετοχές, η οποία ενεργοποιείται κάτω από συγκεκριμένες συνθήκες και η οποία αναμένεται να ολοκληρωθεί στις 22 Ιουλίου 2011
„ αντικατάσταση των υφισταμένων Αξιογράφων Κεφαλαίου ύψους €738 εκατ. σε πρωτοβάθμια κεφάλαια συμβατά με τη Βασιλεία ΙΙΙ, με υποχρεωτική μετατροπή σε κοινές μετοχές, η οποία ενεργοποιείται κάτω από συγκεκριμένες συνθήκες
Επιπλέον, η Τράπεζα υλοποιεί ένα μεσοπρόθεσμο πρόγραμμα με στόχο την περαιτέρω ενίσχυση των δεικτών φερεγγυότητάς της. Το πρόγραμμα αυτό αναμένεται να βελτιώσει περαιτέρω την ανθεκτικότητα της Τράπεζας με βάση ένα δυσμενές σενάριο, όμοιο με αυτό που εφαρμόζει η Ευρωπαϊκή Τραπεζική Αρχή στην τρέχουσα Πανευρωπαϊκή άσκηση προσομοίωσης ακραίων καταστάσεων. Το πρόγραμμα αυτό στηρίζεται στους εξής δύο πυλώνες:
„ Ο Όμιλος της Marfin Popular Bank είναι δανειστής στην διατραπεζική αγορά (interbank market). Μέρος της διαχείρισης ρευστότητας της Τράπεζας αποτελεί και η τοποθέτηση της πλεονάζουσας ρευστότητας σε άλλα χρηματοοικονομικά ιδρύματα, για ιδιαίτερα βραχυπρόθεσμο διάστημα. Με βάση το δυσμενές σενάριο της Πανευρωπαϊκής άσκησης προσομοίωσης ακραίων καταστάσεων, ορισμένα από αυτά τα χρηματοοικονομικά ιδρύματα έχουν υποστεί υποβάθμιση της πιστοληπτικής τους ικανότητας, επιβαρύνοντας τα βασικά πρωτοβάθμια κεφάλαια της Marfin Popular Bank κατά 70 μονάδες βάσης. Η εξάλειψη αυτής της κεφαλαιακής επιβάρυνσης, θα οδηγούσε τον δείκτη βασικών πρωτοβάθμιων κεφαλαίων της Τράπεζας, μετά την ολοκλήρωση της πώλησης της θυγατρικής στην Αυστραλία, στο 6,3%, με βάση το δυσμενές σενάριο για το 2012.
„ Ο Όμιλος έχει στόχο να βελτιώσει τη δομή του ενεργητικού του, αποσκοπώντας στην περαιτέρω ενίσχυση της κεφαλαιακής επάρκειας του. Αυτό θα υλοποιηθεί μέσω ενός προγράμματος μείωσης των στοιχείων σταθμισμένου ενεργητικού, που εκτιμάται να ανέρθει σε €1 δισ. μέχρι το Δεκέμβριο του 2011 και σε €2 δισ. μέχρι τον Ιούνιου του 2012. Το πρόγραμμα αυτό θα οδηγήσει σε βελτίωση του δείκτη πρωτοβάθμιων κεφαλαίων της Τράπεζας κατά 81 μονάδες βάσης, μέχρι το τέλος του Ιουνίου 2012.
Η Πανευρωπαϊκή άσκηση προσομοίωσης ακραίων καταστάσεων απαιτεί τα αποτελέσματα και οι αδυναμίες που εντοπίστηκαν, τα οποία θα δημοσιοποιηθούν, να αντιμετωπισθούν με σκοπό τη βελτίωση και ενδυνάμωση του χρηματοοικονομικού συστήματος. Κατόπιν της ολοκληρώσεως της Πανευρωπαϊκής άσκησης προσομοίωσης ακραίων καταστάσεων, τα αποτελέσματα υποδεικνύουν πως η Marfin Popular Bank υπερβαίνει τον κεφαλαιακό δείκτη αναφοράς, όπως αυτός καθορίζεται για τους σκοπούς της άσκησης προσομοίωσης ακραίων καταστάσεων. Η Τράπεζα θα συνεχίσει να διασφαλίζει τη διατήρηση των κατάλληλων κεφαλαιακών δεικτών, και ως μέρος της στρατηγικής διαχείρισης των κεφαλαίων της θέτει σε εφαρμογή τα ανωτέρω πρόσθετα μέτρα για την περαιτέρω ενίσχυση τους:
Τον Ιούνιο του 2011, η συνολική έκθεση του Ομίλου σε Ομολογιακούς τίτλους Ευρωπαϊκών χωρών διαμορφώθηκε σε €3,9 δισ. εκ των οποίων €2,8 δισ. είναι Ομόλογα Ελληνικού Δημοσίου, €380 εκατ. είναι βραχυπρόθεσμοι τίτλοι της Ελληνικής κυβέρνησης με διάρκεια μικρότερης των δώδεκα μηνών, €50 εκατ. σε Ιρλανδικούς κρατικούς τίτλους ενώ το υπόλοιπο αποτελείται από Ευρωπαϊκούς τίτλους με μηδενική έκθεση στην Πορτογαλία .
Σημείωση προς τους συντάκτες
Τα αναλυτικά αποτελέσματα των προσομοιώσεων των βασικών και των δυσμενών σεναρίων, καθώς και πληροφορίες που αφορούν στους πιστωτικούς κινδύνους και την έκθεση σε κεντρικές και τοπικές κυβερνήσεις της Marfin Popular Bank ,παρέχονται στους συνημμένους πίνακες γνωστοποίησης που βασίζονται στο πρότυπο που παρέχεται από την Ευρωπαϊκή Τραπεζική Αρχή.
Η άσκηση προσομοίωσης ακραίων καταστάσεων πραγματοποιήθηκε με βάση την κοινή μεθοδολογία και τις βασικές κοινές παραδοχές της Ευρωπαϊκής Τραπεζικής Αρχής (π.χ. αμετάβλητα στοιχειά ενεργητικού, ενιαία αντιμετώπιση των τιτλοποιήσεων), όπως δημοσιεύονται από την Ευρωπαϊκή Τραπεζική Αρχή στο μεθοδολογικό σημείωμα. Ως εκ τούτου, οι πληροφορίες σχετικά με το βασικό σενάριο αναφοράς παρέχονται μόνο για συγκριτικούς σκοπούς. Ούτε το βασικό σενάριο, ούτε το δυσμενές σενάριο πρέπει σε καμία περίπτωση να εκλαμβάνεται ως πρόβλεψη για την Τράπεζα ή για απευθείας σύγκριση με άλλες δημοσιευμένες πληροφορίες της Τράπεζας.

ΑΤΕΒΑΝΚ
Ανακοινώθηκαν σήμερα τα αποτελέσματα της άσκησης προσομοίωσης υποθετικών ακραίων καταστάσεων (stress test), που διενεργήθηκαν σε πανευρωπαϊκό επίπεδο για τον τραπεζικό κλάδο από την Ευρωπαϊκή Τραπεζική Αρχή (ΕΒΑ) και στα οποία συμμετείχε και η ΑΤΕbank.

Η άσκηση αυτή περιλαμβάνει ένα βασικό και ένα δυσμενές σενάριο και σκοπός της ήταν να αξιολογήσει την αντοχή και τη φερεγγυότητα των Ευρωπαϊκών Πιστωτικών Ιδρυμάτων σε ιδιαίτερα δυσμενή σενάρια, σε υποθετικές ακραίες καταστάσεις και κάτω από συγκεκριμένες περιοριστικές συνθήκες. Οι παραδοχές και η μεθοδολογία βασίζονται στην παραδοχή των στοιχείων Ισολογισμού του Δεκεμβρίου 2010 και δεν λαμβάνει
υπόψη τις γενικές προβλέψεις που διαθέτουν τα πιστωτικά ιδρύματα, ορισμένα γεγονότα που ήδη έχουν συμβεί, καθώς και μελλοντικές επιχειρηματικές στρατηγικές και διοικητικές ενέργειες.

Τα αποτελέσματα της άσκησης έδειξαν ότι η Αγροτική Τράπεζα της Ελλάδος παρουσιάζει το 2012 στο βασικό σενάριο πλεόνασμα €505εκ. ενώ στο δυσμενές σενάριο εμφανίζει υστέρηση €713εκ. σε σχέση με τα ελάχιστα κεφάλαια που έχουν τεθεί ως σημείο αναφοράς για το σκοπό της συγκεκριμένης άσκησης.

Βασική παράμετρος για την υστέρηση αυτή στο δυσμενές σενάριο αποτελεί η σημαντική έκθεση της Τράπεζας σε δάνεια και ομόλογα του Ελληνικού Δημοσίου (ύψους €7850εκ.), η οποία αναλογικά με τα ίδια κεφάλαια και το ενεργητικό της είναι η υψηλότερη στο ελληνικό τραπεζικό σύστημα. Ως εκ τούτου η ΑΤΕbank σε ένα ακραίο σενάριο αρνητικής εξέλιξης της Ελληνικής οικονομίας, όπως αυτό που μεταξύ άλλων ακραίων καταστάσεων δοκιμάζεται στο δυσμενές σενάριο της άσκησης, έχει αναλογικά την μεγαλύτερη επίπτωση μεταξύ των ελληνικών τραπεζών.

Παρά ταύτα, η ΕΒΑ αναγνωρίζει και επισημαίνει πώς η ATEbank διαθέτει γενικές προβλέψεις ύψους €750εκ. οι οποίες δεν έχουν ληφθεί υπόψη στο stress test και θα αξιοποιηθούν για τη μείωση των κινδύνων.

Επίσης στην ανακοίνωση της ΕΒΑ αναφέρεται ότι η Τράπεζα θα προβεί έως το τέλος 2012 στην έκδοση μετατρέψιμου σε κοινές μετοχές ομολογιακού δανείου, ύψους €235εκ., σύμφωνα και με σχετική εξουσιοδότηση της πρόσφατης Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων.

Όπως καταλήγει η ανακοίνωση της ΕΒΑ, λαμβανομένων υπόψη των παραπάνω μέτρων, ο δείκτης των Κύριων Βασικών Κεφαλαίων (Core Tier Ι) της Αγροτικής Τράπεζας της Ελλάδος διαμορφώνεται σε 6,0%, ποσοστό που υπερκαλύπτει το ελάχιστο όριο (5,0%) που έχει τεθεί.

Επισημαίνεται επιπλέον ότι η ATEbank υλοποιεί ένα ευρύ, εγκεκριμένο από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, Πρόγραμμα Αναδιάρθρωσης, με στόχο τη διασφάλιση της κεφαλαιακής της επάρκειας και τον λειτουργικό εκσυγχρονισμό της. Το Πρόγραμμα έχει χρονικό ορίζοντα το τέλος του 2013 και ως εκ τούτου μέρος των δράσεων του ξεπερνούν την άσκηση της ΕΒΑ καθώς αυτή καλύπτει χρονικό ορίζοντα δύο ετών (2011-2012).

Επισημαίνεται ότι χωρίς την εφαρμογή του σεναρίου ακραίων καταστάσεων, με βάσει το εγκεκριμένο από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή πρόγραμμα αναδιάρθρωσης ο αντίστοιχος δείκτης για το 2012 εκτιμάται σε 12,4%.
Με βάση τα παραπάνω και σε συνδυασμό με την επιτυχή πρόσφατη υλοποίηση της Αύξησης Μετοχικού Κεφαλαίου, ύψους €1.259,5εκ., που ενίσχυσε το δείκτη Core Tier I σε 10,7% και τον συνολικό δείκτη κεφαλαιακής επάρκειας σε 12,1% (σε pro-forma 31/3/2011 βάση), η ATEbank έχει λάβει όλα τα απαιτούμενα μέτρα και έχει προβεί στις κατάλληλες ενέργειες που τη διασφαλίζουν έναντι μελλοντικών κινδύνων σε δυσμενείς καταστάσεις.

Bank Wars – Τράπεζες

Καταχωρίσθηκε στὴν κατηγορία Άρθρα Συνεργατών. Φυλάξτε τὸν μόνιμο σύνδεσμο στὰ ἀγαπημένα σας.

Μία ἀπάντηση στὸ Περνάνε όλες οι ελληνικές τράπεζες τα stress test (με βάση τα σημερινά στοιχεία)

  1. Ὁ/ἡ aristarhos γράφει:

    Αλήθεια υπάρχει αντίστοιχο stress test για τους λαούς; Μας έχουν κάνει και δεν πήραμε χαμπάρι; Γιατί τώρα τελευταία κάτι συμβαίνει. Δεν βλέπω ραντισμούς. Το πείραμα ή η εν πάση περιπτώσει Τελική Λύση έληξε; Και τα αποτελέσματα; Φοβερά ενδιαφέρον δεν νομίζετε;

    Μοῦ ἀρέσει

Ἀπαντῆστε

Συμπληρῶστε κατωτέρω τὰ στοιχεῖα σας ἢ πατῆστε σὲ ἕνα εἰκονίδιο γιὰ νὰ συνδεθῆτε.

Λογότυπος τοῦ WordPress.com

Σχολιάζετε χρησιμοποιῶντας τὸν λογαριασμό σας στὸ WordPress.com. Ἀποσυνδεθῆτε /  Ἀλλαγή )

Εἰκόνα Twitter

Σχολιάζετε χρησιμοποιῶντας τὸν λογαριασμό σας στὸ Twitter. Ἀποσυνδεθῆτε /  Ἀλλαγή )

Φωτογραφία στὸ Facebook

Σχολιάζετε χρησιμοποιῶντας τὸν λογαριασμό σας στὸ Facebook. Ἀποσυνδεθῆτε /  Ἀλλαγή )

Σύνδεση μὲ τὸ %s σὲ ἐξέλιξη...

Αὐτὸς ὁ ἱστότοπος χρησιμοποιεῖ τὸ Akismet γιὰ νὰ μειώσει τὰ ἀνεπιθύμητα μηνύματα. Μάθετε τί συμβαίνει μὲ τὰ δεδομένα τῶν σχολίων σας.