Σκάστε, ψηφίστε και τα λέμε μετά


Ψεκάστε, σκουπίστε, τελειώσατε!

Με το μαχαίρι στον λαιμό η Βουλή εδώ κάτι λιγότερο από 4 χρόνια ψηφίζει κατ’ εντολή των τριών τελευταίων κυβερνήσεων (Παπανδρέου – Παπαδήμου – Σαμαρά) τα κατεπείγοντα νομοσχέδια κυριολεκτικά στο «άψε – σβήσε» και στο «παρά πέντε» της εκταμίευσης των δόσεων των δανειακών συμβάσεων.
Σήμερα το «Ποντίκι» παρουσιάζει το «ανθολόγιο» των κατεπειγόντων νομοσχεδίων που έχουν ψηφιστεί με διαδικασίες διάρκειας συνήθως τριών ημερών – σαν το γάλα ημέρας –, τα οποία όμως, σε αντίθεση με το… γάλα, δεν λήγουν ποτέ και θα δεσμεύουν τον ελληνικό λαό για πολλά χρόνια ακόμη.
Σύμφωνα με τα στοιχεία νομοθετικής εργασίας, έχουν ψηφιστεί 21 νομοσχέδια με τη διαδικασία του κατεπείγοντος. Σε αυτά περιλαμβάνονται και οι Πράξεις Νομοθετικού Περιεχομένου με εφαρμοστικές διατάξεις και προαπαιτούμενες πράξεις που εκδόθηκαν κατεπειγόντως, είχαν άμεση εφαρμογή και ψηφίστηκαν στη συνέχεια από τη Βουλή με συνοπτικές διαδικασίες.
Η κυβέρνηση Παπανδρέου ψήφισε πέντε, η κυβέρνηση Παπαδήμου, παρά τη μικρή διάρκεια ζωής της, ψήφισε έξι, ενώ η συγκυβέρνηση Σαμαρά – Βενιζέλου σε διάρκεια 20 μηνών έχει ψηφίσει ήδη δέκα.

Κυβέρνηση Παπανδρέου
◆ Μέτρα για την εφαρμογή του μηχανισμού στήριξης της ελληνικής οικονομίας από τα κράτη – μέλη της ζώνης του ευρώ και το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο. Κατάθεση 04.05.2010. Ψήφιση 06.05.2010.
◆ Επανακαθορισμός των επιδομάτων εορτών Χριστουγέννων και Πάσχα και του επιδόματος αδείας για τους συνταξιούχους και βοηθηματούχους του Δημοσίου. Κατάθεση 05.05.2010. Ψήφιση 07.05.2010.
◆ Εκούσια κατάργηση φορολογικών διαφορών, ρύθμιση ληξιπρόθεσμων χρεών, διατάξεις για την αποτελεσματική τιμωρία της φοροδιαφυγής και άλλες διατάξεις. Κατάθεση 28.09.2010. Ψήφιση 30.09.2010.
◆ Επείγοντα μέτρα εφαρμογής του προγράμματος στήριξης της ελληνικής οικονομίας. Κατάθεση 09.12.2010. Ψήφιση 14.12.2010.
◆ Επείγοντα Μέτρα Εφαρμογής Μεσοπρόθεσμου Πλαισίου Δημοσιονομικής Στρατηγικής 2012-2015. Κατάθεση 27.06.2011. Ψήφιση 30.06.2011.

Κυβέρνηση Παπαδήμου
◆ Κύρωση Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου «Ρύθμιση θεμάτων χρηματοπιστωτικού χαρακτήρα» (είχε εκδοθεί από την κυβέρνηση Παπανδρέου). Ψήφιση 30.11.2011.
◆ Έγκριση των Σχεδίων Συμβάσεων Χρηματοδοτικής Διευκόλυνσης μεταξύ του Ευρωπαϊκού Ταμείου Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας (ΕΤΧΣ), της Ελληνικής Δημοκρατίας και της Τράπεζας της Ελλάδος, του Σχεδίου του Mνημονίου Συνεννόησης μεταξύ της Ελληνικής Δημοκρατίας, της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και της Τράπεζας της Ελλάδος και άλλες επείγουσες διατάξεις για τη μείωση του δημοσίου χρέους και τη διάσωση της εθνικής οικονομίας. Κατάθεση 10.02.2012. Ψήφιση 12.02.2012.
◆ Κύρωση της Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου «Κατεπείγοντα μέτρα εφαρμογής του Μεσοπρόθεσμου Πλαισίου Δημοσιονομικής Στρατηγικής 2012-2015 και του Κρατικού Προϋπολογισμού έτους 2011» και της Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου «Ρυθμίσεις κατεπειγόντων θεμάτων εφαρμογής του Ν. 4024/2011 «Συνταξιοδοτικές ρυθμίσεις, ενιαίο μισθολόγιο – βαθμολόγιο, εργασιακή εφεδρεία και άλλες διατάξεις εφαρμογής του μεσοπρόθεσμου πλαισίου δημοσιονομικής στρατηγικής 2012-2015» και των Υπουργείων Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης, Εσωτερικών, Οικονομικών, Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής και Παιδείας, Διά Βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων που αφορούν την εφαρμογή του μεσοπρόθεσμου πλαισίου δημοσιονομικής στρατηγικής 2012-2015 και άλλες διατάξεις. Ψήφιση 14.02.2012.
◆ Ρυθμίσεις συνταξιοδοτικού περιεχομένου και άλλες επείγουσες ρυθμίσεις εφαρμογής του Μνημονίου Συνεννόησης του Ν. 4046/2012. Κατάθεση 21.02.2012. Ψήφιση 28.02.2012.
◆ Κανόνες τροποποιήσεως τίτλων, εκδόσεως ή εγγυήσεως του Ελληνικού Δημοσίου με συμφωνία των Ομολογιούχων. Κατάθεση 21.02.2012. Ψήφιση 23.02.2012.
◆ Κύρωση της Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου «Έγκριση Σχεδίου Κύριας Σύμβασης Χρηματοδοτικής Διευκόλυνσης μεταξύ του Ευρωπαϊκού Ταμείου Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας (ΕΤΧΣ), της Ελληνικής Δημοκρατίας, του Ελληνικού Ταμείου Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας (ΤΧΣ) και της Τράπεζας της Ελλάδος και παροχή εξουσιοδοτήσεων για την υπογραφή της Κύριας Σύμβασης». Κατάθεση 14.03.2012. Ψήφιση 20.03.2012.

Κυβέρνηση Σαμαρά
◆ Δεύτερο Μεσοπρόθεσμο. Έγκριση Μεσοπρόθεσμου Πλαισίου Δημοσιονομικής Στρατηγικής 2013-2016 – Επείγοντα Μέτρα Εφαρμογής του Ν. 4046/2012 και του Μεσοπρόθεσμου Πλαισίου Δημοσιονομικής Στρατηγικής 2013-2016. Κατάθεση 05.11.2012. Ψήφιση 07.11.2012.
◆ Συνταξιοδοτικές ρυθμίσεις, τροποποιήσεις του Ν. 4093/2012, κύρωση της Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου «Έγκριση των Σχεδίων των Συμβάσεων Τροποποίησης της Κύριας Σύμβασης Χρηματοδοτικής Διευκόλυνσης μεταξύ του Ευρωπαϊκού Ταμείου Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας (ΕΤΧΣ), της Ελληνικής Δημοκρατίας, του Ελληνικού Ταμείου Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας (ΤΧΣ) και της Τράπεζας της Ελλάδος (ΤτΕ), με τίτλο “Κύρια Σύμβαση Χρηματοδοτικής Διευκόλυνσης”, της Σύμβασης Χρηματοδοτικής Διευκόλυνσης μεταξύ του ΕΤΧΣ, της Ελληνικής Δημοκρατίας και της ΤτΕ, με τίτλο “Σύμβαση Διευκόλυνσης Διαχείρισης Υποχρεώσεων ΣΙΤ” και της Σύμβασης Χρηματοδοτικής Διευκόλυνσης μεταξύ του ΕΤΧΣ, της Ελληνικής Δημοκρατίας και της ΤτΕ, με τίτλο “Διευκόλυνση αποπληρωμής Τόκων Ομολόγων”, παροχή εξουσιοδοτήσεων για την υπογραφή των Συμβάσεων» και άλλες επείγουσες διατάξεις. Κατάθεση 11.01.2013. Ψήφιση 14.01.13.
◆ Έγκριση της επικαιροποίησης του Μεσοπρόθεσμου Πλαισίου Δημοσιονομικής Στρατηγικής 2013-2016. Ψήφιση 18.02.2013.
◆ Κύρωση της από 18 Δεκεμβρίου 2012 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου «Κατεπείγουσες ρυθμίσεις για την οικονομική ανάπτυξη της Χώρας» και άλλες διατάξεις. Ψήφιση 19.02.2013.
◆ Κατεπείγουσες ρυθμίσεις του Υπουργείου Υγείας και άλλες διατάξεις. Κατάθεση 26.02.2013. Ψήφιση 28.02.2013.
◆ Επείγοντα μέτρα εφαρμογής των νόμων 4046/2012,4093/2012 και 4127/2013. Κατάθεση 26.04.2013. Ψήφιση 28.04.2013.
◆ Φορολογικές διαδικασίες και άλλες διατάξεις. Κατάθεση 23.07.2013. Ψήφιση 25.07.2013.
◆ Κύρωση της Σύμβασης Παραχώρησης του αποκλειστικού δικαιώματος παραγωγής, λειτουργίας, κυκλοφορίας, προβολής και διαχείρισης των Κρατικών Λαχείων. Κατάθεση 27.08.2013. Ψήφιση 29.08.2013.
◆ Κυβερνητικό Συμβούλιο Διαχείρισης Ιδιωτικού Χρέους, Ελληνικό Επενδυτικό Ταμείο Αξιοποίησης Περιουσίας του Δημοσίου και άλλες επείγουσες διατάξεις. Κατάθεση 19.12.2013. Ψήφιση 21.12.2013.
◆ Μέτρα στήριξης και ανάπτυξης της ελληνικής οικονομίας στο πλαίσιο εφαρμογής του Ν. 4046/2012 και άλλες διατάξεις. Κατάθεση 28.03.2014. Ψήφιση 30.03.2014.

Το Ποντίκι

Καταχωρίσθηκε στὴν κατηγορία Άρθρα. Φυλάξτε τὸν μόνιμο σύνδεσμο στὰ ἀγαπημένα σας.

Ἀπαντῆστε

Συμπληρῶστε κατωτέρω τὰ στοιχεῖα σας ἢ πατῆστε σὲ ἕνα εἰκονίδιο γιὰ νὰ συνδεθῆτε.

Λογότυπος τοῦ WordPress.com

Σχολιάζετε χρησιμοποιῶντας τὸν λογαριασμό σας στὸ WordPress.com. Ἀποσυνδεθῆτε /  Ἀλλαγή )

Φωτογραφία στὸ Facebook

Σχολιάζετε χρησιμοποιῶντας τὸν λογαριασμό σας στὸ Facebook. Ἀποσυνδεθῆτε /  Ἀλλαγή )

Σύνδεση μὲ τὸ %s σὲ ἐξέλιξη...

Αὐτὸς ὁ ἱστότοπος χρησιμοποιεῖ τὸ Akismet γιὰ νὰ μειώσει τὰ ἀνεπιθύμητα μηνύματα. Μάθετε τί συμβαίνει μὲ τὰ δεδομένα τῶν σχολίων σας.